ОБЛАГАНЕ С ДДС ПРИ ОНЛАЙН ТЪРГОВИЯ ОТ ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

ОБЛАГАНЕ С ДДС ПРИ ОНЛАЙН ТЪРГОВИЯ ОТ ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

В статията Онлайн търговия от физическо лице стана ясно, че подлежите на облагане съгласно ЗДДФЛ /Закон за данъците върху доходите на физическите лица/.

Сега да видим с какво още трябва да се съобразявате ...

За щастие, търговията с продаваните от вас дрехи и аксесоари се развива благоприятно, до такива нива, че трябва да се замислите как стои въпросът с регистрация по Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/. Също така е важно да споменем, че има значение откъде закупувате стоките, които продавате. Ако вашият доставчик е данъчно задължено лице, което е регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка, то също се налага да обърнете внимание на регламентите на ЗДДС.

Вие осъществявате търговията като физическо лице, без да имате специална регистрация. Но за целите на ЗДДС нещата стоят по следния начин:

1. Вие сте данъчно задължено лице:

Данъчно задължено лице по смисъла на чл. 3, ал. 1 от ЗДДС, е всяко лице, което извършва независима икономическа дейност, без значение от целите и резултатите от нея.

2. Вие извършвате независима икономическа дейност, а именно търговия:

Съгласно чл. 3, ал. 2 от ЗДДС, независима икономическа дейност е дейността на  производители, търговци и лица, предоставящи услуги, включително в областта на минното дело и селското стопанство. Независима икономическа дейност е и всяка дейност, осъществявана редовно или по занятие срещу възнаграждение, включително експлоатацията на материално и нематериално имущество с цел получаване на редовен доход от него.

Като такава следва да се квалифицира извършваната дейност и от физическите лица, регистрирани или не като еднолични търговци по реда на Търговския закон, които извършват дейности по занятие и са източник на постоянен, регулярен доход.

3. Вие извършвате доставка на стоки по смисъла на чл. 6, ал. 1 от ЗДДС

Доставка на стока по смисъла на този закон е прехвърлянето на правото на собственост или друго вещно право върху стоката.

4. Следователно вие следва да се съобразявате със задълженията по Закона за данък върху добавената стойност

И така .... Щом ще се съобразявате със ЗДДС, нека обърнем внимание  кога е задължителна регистрация по този закон.

Данъчно задължено лице за целите на ЗДДС сте вие като физическо лице, когато извършвате облагаеми доставки. Това включва и извършването на продажби по електронен път.

На задължителна регистрация по този закон ще подлежите, ако облагаемият оборот от вашите онлайн продажби стане 50 000 лв. или повече за период не по – дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия. В този случай сте длъжни в 7-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнат този оборот, да подадете заявление за регистрация по този закон. Когато оборотът е достигнат за период не по – дълъг от два последователни месеца, включително текущия, вие сте длъжни да подадете заявлението в 7-дневен срок от датата, на която е достигнат оборота /чл. 96, ал. 1/.

Т.Е. ВАШЕ ЗАДЪЛЖЕНИЕ Е ДА СЛЕДИТЕ ОБОРОТА СИ ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ ПО ЧЛ. 96, АЛ. 1 ОТ ЗДДС – 50 000 ЛВ. В РАМКИТЕ НА 12 ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ МЕСЕЦА.

Споменахме, че има значение от къде купувате дрехите и аксесоарите – да видим защо това е важно ...

Когато закупувате стоките /дрехи и аксесоари/ от доставчик, регистриран за целите на ДДС в друга държава членка, то тогава говорим за вътреобщностно придобиване /например купувате дрехите и аксесоарите от Германия/.

Съгласно чл. 13, ал. 1 от ЗДДС, вътреобщностно придобиване /ВОП/ е придобиването на правото на собственост върху стока, както и фактическото получаване на стока в случаите по чл. 6, ал. 2, която се изпраща или транспортира до територията на страната от територията на друга държава членка.

ЗАЩО КОМЕНТИРАМЕ ТОВА?

Защото в ЗДДС е предвидена задължителна регистрация при ВОП. В чл. 99, ал. 1 от ЗДДС подробно е описано кога за вас ще възникне задължение за регистрация, в случай, че осъществявате вътреобщностно придобиване, а именно когато стоката, която е обект на вашата търговия, е закупена от доставчик с немски ДДС номер и се транспортира от Германия до България.

Накратко .... На регистрация по този ред подлежи всяко данъчно незадължено юридическо лице и данъчно задължено лице, което:

  1. Не е регистрирано на основание на чл. 96, 97, 98, чл. 100, ал. 1 и 3 и чл. 102
  2. Извършва вътреобщностно придобиване
  3. Общата стойност на облагаемите вътреобщностни придобивания за текущата календарна година надвиши 20 000 лв.

Или тази регистрация изисква да следите стойността на ВОП за календарна година /от 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г./. Когато се изчислява тази стойност не се взима под внимание ДДС – то,  което е било платено в съответната държава.

НА КОЕ Е ВАЖНО ДА ОБЪРНЕМ ВНИМАНИЕ ПРИ ТАЗИ РЕГИСТРАЦИЯ?

Същественото тук е, че задължението за тази регистрация възниква не по – късно от 7 дни ПРЕДИ датата на възникване на данъчното събитие за придобиването, с което общата стойност на облагаемите вътреобщностни придобивания надвиши 20 000 лв. Вътреобщностното придобиване, с което се надхвърли посочения праг, подлежи на облагане по този закон.

НАКРАЯ МОЖЕ ДА НАПРАВИМ СЛЕДНОТО ОБОБЩЕНИЕ:

  1. СЛЕДЕТЕ СИ ОБОРОТА ОТ ПРОДАЖБИТЕ НА ДРЕХИ И АКСЕСОАРИ ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ ПО ЧЛ. 96, АЛ. 1 ОТ ЗДДС – 50 000 ЛВ. В РАМКИТЕ НА 12 ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ МЕСЕЦА.
  2. В СЛУЧАЙ, ЧЕ ЗАКУПУВАТЕ СТОКИТЕ ОТ ДОСТАВЧИЦИ, РЕГИСТРИРАНИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ДДС В ДРУГА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА, СЛЕДЕТЕ СТОЙНОСТТА НА ВОП ЗА КАЛЕНДАРНАТА ГОДИНА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ПО ЧЛ. 99, АЛ. 1 ОТ ЗЗДС – 20 000 ЛВ. ЗА КАЛЕНДАРНА ГОДИНА.

Автор: Ана Петрова