Обезщетение за майчинство при раждане в страна от Европейския съюз

Обезщетение за майчинство при раждане в страна от Европейския съюз

Ваша служителка, която разбира, че сте се осигурявали, решава да роди в болница, намираща се в друга страна – членка на Европейския съюз /Германия/.

Въпросът е има ли право на обезщетение за майчинство и какво следва да се направи?

При положение, че раждането ще се осъществи в Германия, то следва и е необходимо следното:

1.   Да ви бъде издадено удостоверение /съответен медицински документ, например болничен лист/ във форма и по реда на съответното законодателство на държавата – членка, където е настъпило раждането;

2.   Издаденият медицински документ за раждането от чуждото болнично заведение следва да бъде преведен от лицензиран преводач;

3.   Попълва се удостоверение по образец съгласно Приложение № 9;

4.   Попълва се придружително писмо по образец съгласно Приложение № 19, в което на основание чл. 44, ал. 1 от Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване и чл. 27 от Регламент на Съвета (ЕО) № 987/2009 , се описват документите, които се представят.

5.  Така подготвените документи от т. 1 до т. 4 се представят в съответното ТП на НОИ на ХАРТИЕН НОСИТЕЛ.

Съгласно чл. 12 от Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване, удостоверението съгласно Приложение № 9 с данни относно правото на парично обезщетение се представят в НОИ до 10-то число на месеца, следващ месеца, през който е издаден болничния лист по чл. 3, ал. 1 от Наредбата.

Нормативна уредба:

Чл. 44. (1) Удостоверения за неработоспособност, издадени в друга държава, с която Република България прилага европейските регламенти или международните договори в областта на социалната сигурност, се представят от осигурителите, техните клонове и поделения, осигурителните каси, самоосигуряващите се лица и от дружествата, чрез които се осигуряват съдружниците в търговски дружества, от собствениците на ЕООД и физическите лица – членове на неперсонифицирани дружества, на хартиен носител в съответното ТП на НОИ, а когато лицата нямат постоянен адрес в Република България – в ТП на НОИ – София-град.

(2) Удостоверенията по ал. 1 заедно с удостоверение по образец съгласно приложение № 9, в което не се попълва номер на болничен лист, се представят на хартиен носител.

(3) (Доп. – ДВ, бр. 30 от 2017 г., в сила от 1.01.2017 г.) Документите по ал. 2 се представят с придружително писмо по образец съгласно приложение № 19, подписано и подпечатано от лицето, задължено да ги представя по тази наредба, или от негов представител, а за самоосигуряващите се лица – подписано от лицето. Придружителното писмо се представя в два екземпляра, единият от които остава в съответното ТП на НОИ.

Автор: Ана Петрова

Webp.net-gifmaker_0.gif