Обезщетение за майчинство при работа по граждански или втори трудов договор по същото време

Обезщетение за майчинство при работа по граждански или втори трудов договор по същото време

Има ли право на парично обезщетение за бременност и раждане до 410 календарни дни или за периода на отглеждане на дете до 2-годишна възраст лице, което започне работа по втори трудов договор или полага труд без трудово правоотношение?

Съгласно чл. 163, ал. 1 от Кодекса на труда работничката или служителката има право на отпуск поради бременност и раждане в размер на 410 дни за всяко дете, от които 45 дни задължително се ползват преди раждането. През този период се изплаща парично обезщетение за бременност и раждане.

Съгласно чл. 26, ал. 1 от Наредбата за медицинската експертиза отпускът поради бременност и раждане на осигурената в размер 135 календарни дни за всяко дете се разпределя в 3 болнични листа, както следва:

1. за 45 календарни дни преди раждането; болничният лист се издава еднолично от лекаря, който осъществява наблюдението на бременната; в болничния лист задължително се вписва терминът на раждането;

2. за 42 календарни дни непосредствено от раждането - от лекаря, който е водил раждането; ако раждането е станало без медицинско наблюдение - от личния лекар;

3. за 48 календарни дни (продължение на предходния болничен лист):

а) след изписване от болничното лечебно заведение - от личния лекар на детето или от личния лекар на родилката;

След изтичането на срока на обезщетението за бременност и раждане, през време на допълнителния платен отпуск за отглеждане на малко дете на майката (осиновителката) по чл. 164, ал. 1 от Кодекса на труда, се изплаща месечно парично обезщетение в размер, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване /чл. 53, ал. 1 от КСО/.

Парично обезщетение за временна неработосбособност и за бременност и раждане не се изплаща на лица, упражняващи трудова дейност, която е основание за осигуряване за общо заболяване и майчинство през периодите, за които са издадени актове от здравните органи /чл. 46, ал. 3 от Кодекс за социално осигуряване /КСО//. В случая става въпрос за първите 135 дни, за които се издават болнични листове.

Лицата, които полагат труд без трудово правоотношение се осигуряват по реда на чл. 4, ал. 3, т. 5 и 6 от КСО. Тези лица са задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване за старост и смърт, т.е. тази разпоредба не предвижда възможност тези лица да се осигуряват поради общо заболяване и майчинство. Това означава, че в случая чл. 46, ал. 3 от КСО не намира приложение, т.е. няма пречка лицето да полага труд по граждански договор, докато е в периода на трите болнични и след това.

Или .... Полагането на труд от майката без трудово правоотношение, за което получава възнаграждение, не спира правото и да получава обезщетение за бременност и раждане, както и за отглеждане на дете до 2-годишна възраст, ако:

1.  Съответният отпуск не се прекъсва

2.  Ако възложителят по гражданския договор е различен от работодателя

Счита се, че ако майката полага труд по граждански договор при работодателя, с когото е сключен основния трудов договор и възложената дейност съвпада със задълженията по основния трудов договор, то налице е прекратяване на отпуска и започване на работа. Това пък е основание да не се изплаща парично обезщетение.

А има ли право лицето да получава парично обезщетение за бременност и раждане, както и парично обезщетение за периода на отглеждане на дете до 2-годишна възраст, ако започне работа по втори трудов договор?

Както бе споменато по – горе, парично обезщетение за временна неработоспособност и за бременност и раждане не се изплаща на лица, упражняващи трудова дейност, която е основание за осигуряване за общо заболяване и майчинство през периодите, за които са издадени актове от здравните органи /чл. 46, ал. 3 от Кодекс за социално осигуряване /КСО//. В случая става въпрос за първите 135 дни, за които се издават болнични листове.

Т.е. през този период, за първите 135 дни, за които се издават болнични листове, ако майката започне работа по втори трудов договор, НЯМА ДА ИМА ПРАВО НА ПАРИЧНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ.

За остатъка от периода след 135-я календарен ден до 410 календарни дни майката има право да получава парично обезщетение като предостави заявление – декларация, Приложение № 2 към Наредбата за паричните обезщетения и помощи от ДОО. Ако през този период тя започне работа по друго правоотношение и не ползва отпуск по него, то ИМА право да получава паричното обезщетение в пълен размер.

Когато майката ползва отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст по чл. 164, ал. 1 от КТ и не прекъсва неговото ползване, реши да започне работа при друг работодател, обезщетението по чл. 53, ал. 1 от КСО следва да се изплаща в пълен размер до момента, в който бъде прекратен или изтече отпуска за отглеждане на детето чрез работодателя, който го е разрешил.

Автор: Ана Петрова