НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ И НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ С ПОЩЕНСКИ ПАРИЧЕН ПРЕВОД. КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ!?

НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ И НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ С ПОЩЕНСКИ ПАРИЧЕН ПРЕВОД. КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ!?

Собственик сте на фирма, чиято дейност е търговия със стоки чрез онлайн магазин. Стоките, за които има направени поръчки през онлайн магазина, изпращате чрез куриерска фирма до съответния клиент. Плащанията се събират от куриера чрез наложен платеж.

Във връзка с инвентаризация на вземанията и задълженията за равняване на разчетните отношения с клиенти и доставчици в края на годината, получавате писмо от ваш клиент за потвърждаване на вземане и то на не малка сума, а такова вземане при вас не съществува. Сумата е платена от вашия клиент в брой, само че към фактурите няма прикачен касов бон и клиентът ви не е закрил своето задължение. Няма и друг документ, удостоверяващ плащането.

Защо разказвам всичко това …. Да видим защо се е получило това разминаване и каква е причината за наличие на разлика в разчетните отношения.

Както казах става въпрос за онлайн търговия, при която значителна част от продажбите се извършват с наложен платеж, т.е. стоката се доставя с куриер, на който клиентът заплаща цената на стоката в брой, а доставчикът от своя страна получава парите си от куриера.

По смисъла на  § 1, т. 1 от Наредба № Н-18 на Министерството на финансите от 13.12.2006 г. онлайн търговията е дейност, която е релевантна на дадената дефиниция за разносна търговия, изразяваща се в продажба на стоки или услуги извън търговския обект по предварителна заявка, като във вашия случай заявката е направена във вашия сайт.

Съгласно чл. 25, ал. 2 от Наредбата при разносната търговия фискалната касова бележка се издава от доставчика на стоката, т.е. това сте вие и се предава на разносвача - куриера, който от своя страна я предоставя на купувача при плащането на цената на стоката.

Като се има предвид казаното по – горе, следва че като доставчик на стоки, вие сте задължени да издадете фискален бон и да го предадете на куриера, който пък от своя страна следва при предаване на стоките на клиента и получаване на плащането да му предостави този касов бон.

ОЧЕВИДНО, ЩОМ КЪМ ФАКТУРИТЕ ЗА ЗАКУПЕНА СТОКА ОТ ВАШИЯ КЛИЕНТ НЯМА ПРИКАЧЕН КАСОВ БОН И НЕ СА ЗАКРИТИ КАТО ПЛАТЕНИ В СЧЕТОВОДСТВОТО, ТО В СЛУЧАЯ СТАВА ВЪПРОС ЗА ДРУГ ВИД НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ.

И ТУК Е МЯСТОТО ДА НАПРАВИМ РАЗГРАНИЧЕНИЕ И ДА РАЗГЛЕДАМЕ РАЗЛИКАТА МЕЖДУ НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ И НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ С ПОЩЕНСКИ ПАРИЧЕН ПРЕВОД. КОГА ЗА ВАС ВЪЗНИКВА ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ФИСКАЛНА КАСОВА БЕЛЕЖКА!?

В Закона за пощенските услуги е дадено определение на понятието НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ. Съгласно &1, т. 12 от Допълнителните разпоредби "наложен платеж" е пощенска услуга, при която пощенската пратка се доставя на получателя срещу заплащане на определена от подателя сума.

Доставчикът на стоката я предава на куриера, който пък има задължение да я достави на посочен адрес на клиента и има задължение да събере определената от доставчика сума за доставената стока. Куриерът събира определената от доставчика сума. Впоследствие, в зависимост от сключения договор между куриерската фирма и доставчика, куриерът или изплаща събраната сума в брой на подателя или му я превежда по банков път. Начинът, по който куриерът изплаща сумата на подателя, няма нищо общо с начина, по който получателят на стоката заплаща нейната стойност. И в двата случая клиентът заплаща сумата на куриера в брой, т.е. в момента на предаване на стоката от куриера на получателя плащането, покриващо нейната стойност излиза от касата на фирмата.

!!!! НО, НАЧИНЪТ, ПО КОЙТО КУРИЕРЪТ ИЗПЛАЩА СЪБРАНАТА СУМА НА ПОДАТЕЛЯ Е ОПРЕДЕЛЯЩ ПРИ СЪОБРАЗЯВАНЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО ЗА ИЗДАВАНЕ НА ФИСКАЛНА КАСОВА БЕЛЕЖКА.

Разпоредбата на чл. 118, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност задължава всяко регистрирано и нерегистрирано по този закон лице да регистрира и отчита извършените от него доставки/продажби в търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство (фискален бон) или чрез издаване на касова бележка от интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност (системен бон), независимо от това дали е поискан друг данъчен документ. Получателят е длъжен да получи фискалния или системния бон и да ги съхранява до напускането на обекта.

С Наредба № Н-18 на Министерството на финансите от 13.12.2006 г. са определени редът и начинът за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства.

В чл. 3. (1) от Наредба № Н-18 е указано, че всяко лице е длъжно да регистрира и отчита извършваните от него продажби на стоки или услуги във или от търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от ФУ или касова бележка от ИАСУТД, освен когато плащането се извършва чрез внасяне на пари в наличност по платежна сметка, кредитен превод, директен дебит или наличен паричен превод, извършен чрез доставчик на платежна услуга по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи, или чрез пощенски паричен превод, извършен чрез лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги.

В нормата на чл. 25, ал. 1, т. 1 от Наредбата е записано, че независимо от документирането с първичен счетоводен документ задължително се издава фискална касова бележка от ФУ или касова бележка от ИАСУТД за всяка продажба на лицата по чл. 3, ал. 1 - за всяко плащане с изключение на случаите, когато плащането се извършва чрез внасяне на пари в наличност по платежна сметка, кредитен превод, директен дебит, чрез наличен паричен превод или пощенски паричен превод по чл. 3, ал. 1.

ИЛИ …. КОГАТО ВИЕ КАТО СОБСТВЕНИК НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН ИМАТЕ СКЛЮЧЕН ДОГОВОР С КУРИЕРСКАТА ФИРМА ЗА НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ ЧРЕЗ ПОЩЕНСКИ ПАРИЧЕН ПРЕВОД:

  1. ЗА НАПРАВЕНОТО ПЛАЩАНЕ ОТ ВАШИЯ КЛИЕНТ КУРИЕРСКАТА ФИРМА ИЗДАВА РАЗПИСКА ЗА ПОЩЕНСКИ ПРЕВОД НА СТОЙНОСТТА НА ДЪЛЖИМАТА СУМА. ТАЗИ РАЗПИСКА Е ПРИЗНАТ ОТ ЗАКОНА ДОКУМЕНТ, КОЙТО ВИ ОСВОБОЖДАВА ОТ ЗАДЪЛЖЕНИЕТО ДА ИЗДАВАТЕ КАСОВ БОН, ТЪЙ КАТО ТЯ ИГРАЕ РОЛЯТА НА ТАКЪВ.
  2. РАЗПИСКАТА СЕ ДАВА НА КЛИЕНТА, СЛЕД КАТО ЗАПЛАТИ СУМАТА В БРОЙ НА КУРИЕРА, А ПОДАТЕЛЯТ ПОЛУЧАВА ЕКЗЕМПЛЯР ОТ НЕЯ. Т.Е. КЪМ ИЗДАДЕНИТЕ ФАКТУРИ ЗА ПОКУПКИ ВАШИЯТ КЛИЕНТ СЛЕДВА ДА ПРИКРЕПИ РАЗПИСКАТА ЗА ПОЩЕНСКИ ПРЕВОД, ВЪЗ ОСНОВА НА КОЯТО ДА ОСЧЕТОВОДИ ЗАДЪЛЖЕНИЕТО СИ КАТО ПЛАТЕНО В БРОЙ.
  3. СУМАТА, СЪБРАНА ОТ КУРИЕРА ОТ ВАШИТЕ КЛИЕНТИ СЕ ПРЕВЕЖДА ОТ КУРИЕРСКАТА ФИРМА ПО ВАШАТА БАНКОВА СМЕТКА.

Следва да се обърне внимание, че всичко това е възможно и издаването на фискална касова бележка не се изисква при наличие на договор за наложен платеж с пощенски паричен превод, ЕДИНСТВЕНО И САМО, АКО КУРИЕРЪТ Е ЛИЦЕНЗИРАН ПОЩЕНСКИ ОПЕРАТОР ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОЩЕНСКИ ПАРИЧНИ ПРЕВОДИ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ПОЩЕНСКИТЕ УСЛУГИ.

Съгласно &1, т. 9 от Допълнителните разпоредби на Закона за пощенските услуги пощенски парични преводи са пощенски услуги за изпращане на хартиен носител чрез пощенските служби на пощенски оператор, лицензиран за извършване на услуги по чл. 39, т.3 на суми от подателя на получателя.

Важно е да се уверите, че куриерската фирма, с която имате сключен договор за наложен платеж чрез пощенски паричен превод по смисъла на Закона за пощенските услуги е лицензиран пощенски оператор. Тази проверка се прави в публичния регистър, воден на основание чл. 50, ал. 3 от Закона за пощенските услуги от Комисията за регулиране на съобщенията. Регистърът е публикуван на сайта на Комисията за регулиране на съобщенията(линк)

ВЪЗ ОСНОВА НА ВСИЧКО КАЗАНО, СЛЕДВА ДА НАПРАВИМ ИЗВОДА ЧЕ:

  1. Когато фирмата приеме плащане извършено в брой с наложен платеж, за нея възниква задължение за регистриране и отчитане на доставките чрез издаване на фискална касова бележка.
  2. Когато фирмата има сключен договор с куриер - лицензиран пощенски оператор за наложен платеж с пощенски паричен превод, събраните суми постъпват по банковата сметка на фирмата и за нея не е задължително издаването на фискална касова бележка. Разписката за пощенски паричен превод, която издава куриерът при получаване на сумата от клиента играе ролята на касов бон.

Автор: Ана Петрова