Начисляване на ДДС за нощувка в хотел в Европейския съюз

com (1).png

 

Били сте в командировка в държава членка на Европейския съюз. Изпълнили сте задачата, за която сте били там, реализирали сте ползотворни срещи с ваши бизнес партньори .... Идва време да стегнете куфарите и обратно за България. Съответно трябва да заплатите фактурата за вашия престой в  хотела. Предоставяте данните на своята фирма, където е посочен и ДДС номер. Плащате в брой. Получавате фактура с начислено ДДС и на всичкото отгоре без касов бон. И вие се чудите защо във фактурата има начислено ДДС, тъй като са ви информирали, че когато получавате услуга от страна от Европейския съюз, а хотелското настаняване е вид услуга, трябва да получите фактура без начислено ДДС .... И как така без касов бон!? Та нали в България, когато плащаме в брой получаваме касов бон.

Няма място за притеснение. Всичко е наред, а именно и ДДС си е правилно начислено и липсата на касов бон е обяснима. Сега ще видим защо .....

Според разпоредбата на чл. 21, ал. 2 от ЗДДС, когато получателят е данъчно задължено лице, мястото на изпълнение при доставка на услуга е там, където получателят е установил независимата си икономическа дейност, което означава че данъкът е изискуем от данъчно задълженото лице – получател на услугата. Когато тези услуги се предоставят на постоянен обект, който се намира на място, различно от мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност, мястото на изпълнение е мястото, където се намира този обект.  Когато няма място на установяване на независима икономическа дейност или постоянен обект, мястото на изпълнение на доставката на услуга е мястото на постоянния адрес или обичайното пребиваване на получателя.

Ето от тук идва вашето учудване и очакване да получите от хотела фактура, в която няма начислено ДДС, тъй като вие сте получател на услугата, чрез вашата фирма и отговаряте на описаното по – горе. Както знаем, обаче, всяко правило има и своето ИЗКЛЮЧЕНИЕ и именно услугата по настаняване в хотел е сред услугите, за които са предвидени специфични правила за определяне на мястото на изпълнение на услугата и изискуемостта на ДДС.

На основание специалната норма на чл. 21, ал. 4, т. 1, б. „в“ от ЗДДС, услугата по настаняване в хотел е доставка, която е свързана с недвижим имот и е с място на изпълнение ТАМ, където се намира недвижимия имот.

Или с други думи казано ... Доставките на хотелски услуги са облагаеми в държавата членка, където се намира хотела и поради тази причина фактурата, която са издали от въпросния хотел е с начислен МЕСТЕН ДДС.

Искам само да обърна внимание, че в този случай, за определяне мястото на изпълнение на доставката от значение е единствено местонахождението на хотела, в който се извършва настаняването и няма никакво значение дали се предоставя на данъчно задължено или данъчно незадължено лице.

Нещо, което може би ще ви бъде полезно е това, че може да бъде поискано възстановяване на данъка по реда и при условията на Директива 2008/9/ЕО на съвета. В нея е предвидено възстановяване на данъка, когато получател на услугата е данъчно задължено лице, което не е установено на територията на държавата членка, в която е начислен данъка, но е установен в друга държава членка.

Сега да обърнем внимание защо не трябва да ви тревожи липсата на касовия бон на платената в брой фактура за хотелско настаняване ..

Съгласно разпоредбата на чл. 10, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/ счетоводен разход се признава за данъчни цели, когато е документално обоснован чрез първичен счетоводен документ по смисъла на Закона за счетоводството, отразяващ вярно стопанската операция.

В чл. 10, ал. 4 от ЗКПО е посочено, че липсата на фискална касова бележка от фискално устройство или на касова бележка от интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност, когато е налице задължение за издаването им, е основание за непризнаване на счетоводен разход за данъчни цели.

Бързам обаче да отбележа, че изискванията за използване на фискалните устройства за регистриране и отчитане на продажбите на стоки и услуги в българското законодателство имат териториален обхват, което означава, че нормативната уредба за тяхното използване не се прилага за сделки, реализирани извън територията на страната ни.

Следователно, ако покупката на стока или услуга е извършена извън територията на страната, за признаването на разхода съгласно ЗКПО, ИЗДАВАНЕТО НА КАСОВ БОН НЕ СЕ ИЗИСКВА.

Автор: Ана Петрова

Webp.net-gifmaker_0.gif