Продажба на лотарийни билети

Продажба на лотарийни билети

Фирма „ФР“ ЕООД, чиято дейност е търговия на дребно с хранителни стоки, решава да продава лотарийни билети. Сключва договор с фирма „Б“ /организатор на лотарийната игра/, която ще предоставя лотарийните билети на фирма „ФР“ ЕООД за продажба на клиенти в търговския обект. При предаване на билетите за продажба, фирма „Б“ издава приемно – предавателен протокол, в който са описани билетите. За продадените билети в договора е предвидена 5% комисионна от номиналната стойност на продадените билети.

Възникват въпросите:

  1. Каква доставка е по смисъла на ЗДДС извършената от фирма „ФР“ ЕООД продажба на лотарийни билети?
  2. Трябва ли фирма „ФР“ ЕООД да посочва оборотът от тези продажби в дневника за продажбите? Как следва да се маркират на касовия апарат сумите от продажбата на лотарийни билети?
  3. Следва ли приемно – предавателния протокол, издаден от фирмата – организатор на лотарийната игра, да се отрази в дневника за покупки?

Фирма „ФР“ ЕООД осъществява услуга по разпространение на лотарийните билети. Лотарийната игра не се извършва от нейно име и сумата, която клиентите заплащат за покупката на лотарийни билети в търговския обект на фирмата, няма характер на плащане по доставка. В случая организатор на хазартната игра е фирма „Б“, т.е. тази сума е дължима за доставка, по която доставчик е организатора на играта. Ето защо, постъпилите суми от продажба на лотарийни билети не следва да бъдат отчитани в дневника за продажбите.

Фирма „ФР“ ЕООД, когато продава лотарийните билети действа от чуждо име и за чужда сметка, т.е. тя действа в качеството си на посредник между фирмата - организатор на играта и купувача на билети /трети лица/.

За целите на ЗДДС са налице от една страна доставка между доверителя и третите лица и от друга страна между посредника/довереника и доверителя. В конкретният случай организаторът на лотарийната игра е в качеството си на доверител, фирма „ФР“ ЕООД е посредник, който действа от чуждо име и за чужда сметка, в качеството си на довереник и купувачите на лотарийни билети.

Между организатора на лотарийната игра и фирма „ФР“ ЕООД има сключен договор, по силата на който последната ще продава билетите от името и за сметка на организатора срещу комисионна. Фирма „ФР“ ЕООД издава фактура на организатора с размера на комисионната. Тази доставка е облагаема по смисъла на чл. 12 от ЗДДС и за нея за фирма „ФР“ ЕООД възниква задължение за начисляване на ДДС. За извършената посредническа услуга следва да бъде издаден документ по реда и в сроковете на чл. 113 от ЗДДС. Издаденият документ следва да се отрази в дневника за продажбите и справка – декларацията по ЗДДС на фирма „ФР“ ЕООД.

Фирма „ФР“ ЕООД не следва да отрази приемно – предавателния протокол, тъй като това не е данъчен документ по смисъла на чл. 112, ал. 1. По силата на чл. 124, ал. 4 от ЗДДС в дневника за покупките се отразяват само получените данъчни документи.

Прилагане на Наредба № Н-18 от 13.12.20016 г.

Съгласно чл. 3. от Наредба № Н-18 от 13.12.20016 г. всяко лице е длъжно да регистрира и отчита извършваните от него продажби на стоки или услуги във или от търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от ФУ или касова бележка от ИАСУТД, освен когато плащането се извършва чрез внасяне на пари в наличност по платежна сметка, кредитен превод, директен дебит или наличен паричен превод, извършен чрез доставчик на платежна услуга по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи, или чрез пощенски паричен превод, извършен чрез лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги.

Разпоредбите на чл. 4., т. 3 от Наредбата регламентират, че не е задължено да регистрира извършваните от него продажби в търговски обект чрез ФУ/ИАСУТД лице, което извършва продажба на билети, карти, абонаментни карти за превоз на пътници, когато издаването им е задължително съгласно нормативен акт, талони за паркиране в зоните за платено паркиране по смисъла на чл. 99, ал. 1 от Закона за движението по пътищата, и на билети, фишове, талони и други удостоверителни знаци за участие в хазартни игри по смисъла на Закона за хазарта, които съдържат трайно вписана при отпечатването номинална стойност и най-малко два защитни елемента върху хартията и/или при печата и са отпечатани по реда на Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа, приета с Постановление № 289 на Министерския съвет от 1994 г. (обн., ДВ, бр. 101 от 1994 г.; изм. и доп., бр. 38 от 1995 г.; изм., бр. 73 от 1998 г., бр. 8 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 54 от 2008 г., бр. 22 от 2011 г.); изискването за трайно вписана при отпечатването номинална стойност не се отнася за бланкови билети за превоз на пътници, които се издават на химизирана хартия най-малко в два екземпляра - един за клиента и втори за лицето по чл. 3;

Или .... ако лотарийните билети отговарят едновременно на всички посочени изисквания в чл. 4, т. 3 от Наредба № Н-18 от 13.12.20016 г., то при продажбата им може да не се издава фискален бон от фискално устройство.

Да, обаче .... Да не забравяме разпоредбата на чл. 39а, ал. 1 от същата Наредба № Н-18 от 13.12.2016 г., че лицата извършващи продажби съгласно чл.4, т. 3, в чийто обхват влиза и продажбата на лотарийни билети, следва да водята книга /регистър/ за дневните продажби. Книгата (регистърът) съдържа вид и брой на продадените ценни книжа по чл. 4, т. 3, начален и краен номер от съответния вид, по номинали и общ оборот за деня. Освен това книгата /регистърът/ следва да се съхранява в търговския обект, а също и копие от документ за получените ценни книжа, издаден по реда на Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа.

В случаите, когато фирмата издава фискална бележка при продажба на лотарийни билети, то следва да се вземе предвид чл. 29, ал. 1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2016 г. Когато задълженото лице извършва дейност като комисионер от чуждо име и за чужда сметка или събира суми от името и за сметка на друго лице, продажбите се регистрират чрез фискално устройство на доверителя или чрез фискално устройство на лицето, което извършва продажбата на билети /лицето по чл. 3/.

Когато продажбите се регистрират чрез фискално устройство на доверителя се прилага общия ред на регистриране на продажбите. Когато продажбите се регистрират чрез фискално устройство на комисионера, фискалното устройство се програмира така, че продажбите на доверителя да се регистрират като продажби в отделен департамент за всеки доверител, като департаментът посочва името на доверителя. В този случай в дневния финансов отчет на фирмата - комисисонер се отпечатва оборотът на всеки доверител и в книгата за дневните финансови отчети на страницата за последния ден от месеца лицето фирмата - комисионер сумира и вписва натрупания оборот от продажбите за месеца по доверители. Прилагането на този ред се доказва с наличието на сключен договор между доверителя и фирмата-комисионер за извършване на продажби от чуждо име и за чужда сметка.

Чл. 27 от Наредбата предвижда, че в зависимост от характера на продажбите се извършва тяхното регистриране по данъчни групи. В група „А“ се регистрират стоки и услуги, продажбите на които са освободени от облагане с данък, за стоки и услуги, продажбите на които се облагат с 0 % ДДС, както и за продажби, за които не се начислява ДДС, а в данъчна група „Б“ - стоки и услуги, продажбите на които се облагат с 20 % данък върху добавената стойност.

Фирмите, независимо дали са регистрирани или не по ЗДДС задължително регистрират всички продажби по данъчни групи.

Продажбата на лотарийни билети е освободена и за същата не се начислява ДДС, при предоставянето на лотарийни билети срещу заплащане, платената сума следва да се отнесе към данъчна група „А“, която съгласно чл. 27, ал. 1, т. 1 от Наредба № Н-18/2006 г. е с 0% ДДС. Отнасящите се към данъчна група „А“ стоки задължително се програмират и регистрират с наименование и единична цена като отделни артикули.

Автор: Ана Петрова

Webp.net-gifmaker_0.gif