Корекция на данъчен кредит при щета на превозно средство

Корекция на данъчен кредит при щета на превозно средство

Закупили сте товарен автомобил за целите на основната дейност на фирмата ви. Съответно сте се възползвали от правото си на данъчен кредит по издадената фактура за покупката на превозното средство. За нещастие в резултат на пътнотранспортно произшествие се стига до погиване на превозното средство – тотална щета. За щастие водачът е жив и здрав. Издаден е протокол от органите на реда, удостоверяващ, че катастрофата е причинена вследствие на виновно поведение от водача на другото превозно средство, а не от служителя, управлявал товарния автомобил, собственост на фирмата ви. Съответно от страна на застрахователя е призната тотална щета на автомобила и съответно ще ви бъде изплатено обезщетение.

Следва ли да се направи корекция на данъчен кредит, който сте ползвали при придобиването на товарния автомобил?

ОТГОВОРЪТ Е НЕ, НЕ СЛЕДВА ДА СЕ ПРАВИ КОРЕКЦИЯ НА НАЧИСЛЕНИЯ ДАНЪК.

Сега да видим защо…

Съгласно разпоредбата на чл. 79, ал. 1 от ЗДДС при унищожаване, установяване на липси или при бракуване на стоката, всяко регистрирано лице, което изцяло, частично или пропорционално на степента на използване за независима икономическа дейност, е приспаднало данъчен кредит за произведена, придобита или внесена от него стока, начислява и дължи данък в размер на ползвания данъчен кредит.

По смисъла на чл. 80, ал. 2, т. 2 корекция на ползвания данъчен кредит по горецитирания член /чл. 79/ не се прави, ако унищожаването или бракуването на актива е в резултат от аварии или катастрофи, за които лицето може да докаже, че не са причинени по негова вина или по вина на лицето, което използва актива.

В конкретния случай, тъй като разполагате с протокол, удостоверяващ ЛИПСАТА НА ВИНОВНО ПОВЕДЕНИЕ от страна на водача на превозното средство, собственост на вашата фирма, то не следва де правите корекция на начисления данък.

Какво ще следва, ако приемем, че пътнотранспортно произшествие е причинено в резултат на ВИНОВНО ПОВЕДЕНИЕ от страна на водача на превозното средство, собственост на вашата фирма, вследствие на което се е стигнало до пълно му погиване.

В този случай следва да се направи корекция на ползвания данъчен кредит. Поради факта, че унищоженият товарен автомобил е дълготраен актив, по смисъла на Закона за корпоративното подоходно облагане, то размерът за дължимия данък се определя по формулата / чл. 79, ал. 3, т. 2 от ЗДДС/:

ДД = НДДС x 1/5 x БГ, където:

  • ДД е дължимият данък;
  • НДДС - начисленият ДДС при производството, придобиването или вноса на стоката;
  • БГ - броят на годините от настъпване на обстоятелството по ал. 1 и 2 /на чл. 79/, включително годината на настъпване на обстоятелството, до изтичане на 5-годишния срок, считано от началото на годината на упражняване правото на данъчен кредит;

Дължимият данък се начислява с протокол, който следва да съдържа реквизитите по чл. 66, ал. 3 от Правилника за приложение на ЗДДС:

1. номер, дата;

2. име и идентификационен номер по чл. 94, ал. 2 от закона на лицето;

3. основание за извършване на корекцията;

4. описание на стоката или услугата;

5. начислен ДДС при производството, придобиването или вноса на стоката, включително при придобиването или изграждането на недвижим имот, или при получаване на услугата;

6. номер и дата на документ/и, по който/които е упражнено право на приспадане на данъчен кредит;

7. брой на съответните години по чл. 79, ал. 3 от закона;

8. пропорция на използването на съответната стока за независима икономическа дейност спрямо общото ѝ използване в годината, през която е упражнено право на данъчен кредит за нея, когато е необходима за изчисляване на корекцията;

9. коефициент по чл. 73 от закона за годината, през която е упражнено право на данъчен кредит, когато е необходим за изчисляване на корекцията;

10. размер на дължимия данък.

!!! Ако обаче са изминали 5 години от началото на годината, в която е упражнено правото на данъчен кредит за покупката на товарния автомобил, ТО НЕ СЛЕДВА ДА ИЗВЪРШВАТЕ КОРЕКЦИЯ НА НАЧИСЛЕНИЯ ДАНЪК по силата на чл. 80, ал. 1, т. 4 от ЗДДС, независимо от обстоятелството, че превозното средство е унищожено по вина на водача.

Автор: Ана Петрова