Командировъчните по договор за управление и контрол и справката за изплатени суми по чл. 73 от ЗДДФЛ

Командировъчните по договор за управление и контрол и справката за изплатени суми по чл. 73 от ЗДДФЛ

Съдружник сте във фирма, където работите по договор за управление и контрол. Постоянно ви се налага да пътувате в командировка във връзка с дейността на управляваната от вас фирма, за което ви се изплащат командировъчни – пътни, дневни и квартирни.

Първо ще отговорим на въпроса имате ли право на командировъчни в качеството ви на съдружник, работещ по договор за управление и контрол и получените суми за командировъчни подлежат ли на облагане съгласно ЗДДФЛ?

Да започнем с това, че по силата на &1, т. 26, буква „з“ от допълнителните разпоредби на Закона за данъците върху доходите на физическите лица правоотношенията по договори за управление и контрол, включително с членовете на управителни и контролни органи на предприятия, извън случаите по чл. 37, ал. 1, т. 9 са приравнени на трудови правоотношения.

Съгласно чл. 13, ал. 1, т. 23 от ЗДДФЛ необлагаеми доходи са получените суми за пътни, квартирни и дневни командировъчни пари, но не повече от двукратния размер, определен за лицата по трудови правоотношения.

Или … тъй като по силата на закона правоотношението по договор за управление и контрол е приравнено на трудово правоотношение, то вие не само, че имате право на командировъчни – пътни, дневни и квартирни, но имате право и на двойния размер на дневните командировъчни пари и те ще са необлагаем доход.

Размерът на дневните командировъчни е определен в Наредбата за командировките в страната и е различен в зависимост от това дали командировката е с нощувка или без. На командирования, когато остава да нощува в мястото на командировката, се заплащат дневни пари в размер 20 лева за всеки ден от командировката, а без нощувка – 10 лв.

Т.е. вие както споменах ще имате право на двойния размер, а именно 20 лв. без нощувка и 40 лв. с нощувка, като пак обръщам внимание, че това е необлагаем доход по силата на ЗДДФЛ.

При надхвърляне на посочения двукратен размер дневните пари се считат за доход за облагане.

Следва ли изплатените суми за командировъчни да се включат в справката за изплатените доходи на физически лица по чл. 73 от ЗДДФЛ?

Сумите, които се изплащат по време на командировка са свързани с договора за управление и контрол и в този смисъл данъчното им третиране следва да е аналогично с това на възнаграждението по договора за управление и контрол, т.е. те представляват елемент от възнаграждението по този договор.

Следва обаче да обърнем внимание на разпоредбата на чл. 24, ал. 2, т. 5, буква „б“ от ЗДДФЛ, съгласно която не се включват в облагаемия доход дневните командировъчни пари, но не повече от двукратния им размер, посочен в нормативен акт. Стойността на пътните и квартирните пари, доказани документално по реда на действащото законодателство също не се включва в облагаемия доход /чл. 24, ал. 2, т. 5, буква „а“ от ЗДДФЛ/.

Съгласно разпоредбата на чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ предприятията и самоосигуряващите се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване - платци на доходи, изготвят справка по образец за изплатените през годината доходи:

  1. по чл. 10, ал. 1, т. 3, 4 и 6, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа;
  2. по глава шеста подлежащи на облагане с окончателен данък, с изключение на подлежащите на деклариране по реда на чл. 142, ал. 5 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;
  3. от прехвърляне на права или имущество, с изключение на тези по чл. 13, ал. 1, т. 3;
  4. по чл. 13, ал. 1, т. 3, 7, 9, 20, 21 и 24, в случаите, когато годишният размер на съответния доход, изплатен на физическо лице, превишава 5000 лв.

От цитираната разпоредба се вижда, че доходите от трудовите правоотношения, в това число изплатените дневни командировъчни пари, но не повече от двукратния им размер, посочен в нормативен акт, както и стойността на пътните и дневните, доказани документално по реда на действащото законодателство, не подлежат на деклариране в справката по ч. 73 от ЗДДФЛ.

Данъчно признат разход ли са изплатените суми за командировъчни в качеството ви на съдружник, работещ по договор за управление и контрол?

Отговорът на този въпрос е ДА и се крие в разпоредбата на чл. 33, ал. 1, т. 1 от Закона за корпоративното и подоходно облагане /ЗКПО/, съгласно която счетоводните разходи за пътуване и престой на физически лица, които са в трудови правоотношения с данъчно задълженото лице или са наети от него по извънтрудови правоотношения, включително на управители, членове на управителни или контролни органи на данъчнозадълженото лице, се признават за данъчни цели, когато пътуването и престоят са във връзка с дейността на данъчно задълженото лице.

За да бъдат признати за данъчни цели като разход на командироващата фирма, изплатените за пътуване и престой разходни суми следва да бъдат документално обосновани в съответствие с изискванията на чл. 10 от ЗКПО – чрез първичен счетоводен документ по смисъла на закона за счетоводството, отразяващ вярно стопанската операция. Също така следва да отбележим, че за да бъдат данъчно признати, направените разходи следва да са извършени и документирани в съответствие с Наредбата за командировките в страната. В заповедта за командировка следва да са попълнени всички реквизити - дневни пари и квартирни пари. В случай, че пътуването се извършва с лично МПС, следва да се впишат всички данни за МПС - марка, рег. №, разхода на гориво и маршрута.

Разходите за пътуване и престой, когато са изпълнени посочените по-горе условия за целите на ЗКПО, са данъчно признати по техния действителен размер.

На основание чл. 33, ал. 2 от ЗКПО, ако вие пътувате и престоявате единствено в качеството си на съдружник, без връзка с дейността на фирмата, счетоводните разходи в тази връзка не са признати за данъчни цели.

Липсата на документална обоснованост по смисъла на чл. 10 от ЗКПО е основание за непризнаването на разходи и коригиране на счетоводния резултат в увеличение на основата на чл. 26, т. 2 от същия закон.

Автор: Ана Петрова