КАРТИ ЗА СПОРТ – ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ

КАРТИ ЗА СПОРТ – ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ

Имате сключен договор с фирма, която ви е предоставила възможност да осигурите на служителите си карти за спорт на преференциални цени. Работещите при вас желаят да се възползват от тези карти, тъй като те им дават право да посещават различни спортни занимания в различни спортни обекти при по – добри ценови условия. Фирмата, предоставяща картите за спорт ще ви издава данъчна фактура. Пред вас стои да вземете решение дали да поемете изцяло стойността на картите за спорт за ваша сметка или пък да удържите стойността на картите от възнаграждението на вашите служители. Какво е данъчното третиране в единия и в другия случай?

Какво следва от данъчна гледна точка, ако вземете решение стойността на картите за спорт да е изцяло за ваша сметка?

Най – напред следва да определим дали направеният разход представлява социален разход.

За да бъде определен даден разход като социален, то следва да се установи дали отговаря на дефиницията за „социален разход, предоставен в натура“, дадена в &1, т. 34 от Допълнителните разпоредби на ЗКПО.  „Социални разходи, предоставени в натура" са отчетените като разходи социални придобивки по чл. 294 от Кодекса на труда и предоставени по реда и начина, определени от чл. 293 от Кодекса на труда или от ръководството на предприятието. Социалните придобивки трябва да са достъпни за всички работници и служители и за лицата, наети по договор за управление и контрол. Не е налице предоставяне на социални разходи в натура, когато между работодателя и наетите лицата са налице парични взаимоотношения под каквато и да е форма по отношение на получените социални придобивки.

Съгласно чл. 204, т. 2 от ЗКПО с данък върху разходите се облагат документално обоснованите социални разходи, предоставени в натура.

Основавайки се на чл. 204, т. 2 във връзка с § 1, т. 34 от ДР на ЗКПО може да се направи изводът, че за да бъде квалифициран даден разход като социален и да се обложи с данък върху разходите, то трябва да отговаря едновременно на следните изисквания:

  1. Да е отчетен като разход в счетоводството на фирмата
  2. Да е документално обоснован
  3. Да е предоставен в натура
  4. Да е предоставен на работници и служители и на лица, наети по договори за управление и контрол
  5. Да е социална придобивка по смисъла на на чл. 294 от КТ
  6. Да е предоставен по ред и начин, определени с чл.293 от КТ
  7. Да е достъпен за всички работници и служители и за лицата наети по договор за управление и контрол. Това означава, че всички работници и служители могат да се възползват от социалната придобивка, предоставена от работодателя.

При условие, че предоставяте картите за спорт на всички ваши служители и поемате изцяло тяхното финансиране и ръководейки се от даденото определение за социален разход и критериите, на които следва да отговаря, за да бъде определен като такъв, то  в конкретния случай е налице социален разход, предоставен в натура по смисъла на &1, т. 34 от Допълнителните разпоредби на ЗКПО, който подлежи на облагане с данък върху разходите съгласно чл. 204, т. 2 от ЗКПО.

Да, обаче, не всички служители във фирмата ви имат желание да спортуват и не желаят да се възползват от картите за спорт. При положение, че предоставите въпросните карти на част от работещите при вас, то ще е нарушено изискването за достъпност на придобивката за всички служители и в този смисъл няма да е налице социален разход по смисъла на &1, т. 34 от Допълнителните разпоредби на ЗКПО. За да бъде изпълнен критерият за общодостъпност на придобивката, то следва да дадете възможност на служителите си да изберат дали да получат карти за спорт или друга равностойна социална придобивка в натура. Ако осигурите подобен избор, то ще е налице изпълнение на изискването за общодостъпност на социалните разходи, заложено в  на &1, т. 34 от Допълнителните разпоредби на ЗКПО и в този случай, по отношение на данъчното облагане, ще намери приложение чл. 204, т. 2 от ЗКПО, т.е. облагане с 10% данък върху разходите.

Както споменах, за да бъде изпълнено изискването за общодостъпност, което е един от критериите за квалифициране на разхода като „социален разход, предоставен в натура“ по смисъла на &1, т. 34 от Допълнителните разпоредби на ЗКПО, следва да осигурите възможност на служителите си да изберат дали да се възползват от картата за спорт или пък друга равностойна социална придобивка в натура. При положение, обаче, че няма подходяща такава в натура и осигурите съответстващо на стойността на картите заплащане в пари, т.е. вместо картите за спорт предоставите пари на служителите, които не желаят да се възползват от тях, приложение ще намери разпоредбата на чл. 205 от ЗКПО, според която „социалните разходи, които не са предоставени в натура, представляващи доход на физическо лице, се облагат при условията и по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица“.

КАКВО СЛЕДВА ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА /ЗДДФЛ/?

Данъчното третиране по реда на ЗДДФЛ се определя от третирането по реда на ЗКПО. В зависимост от това дали социалната придобивка е предоставена в натура или не се определя данъчното облагане на социалния разход. Когато говорим за социални разходи изцяло за ваша сметка, които са предоставени в натура и отговарят на определението за социални разходи, предоставени в натура по смисъла на &1, т. 34 от Допълнителните разпоредби на ЗКПО, подлежащи на облагане с данък върху разходите съгласно чл. 204, т. 2 от същия закон, следва да се има предвид разпоредбата чл. 24, ал. 2, т. 9 от ЗДДФЛ, съгласно която в облагаемия доход от трудови правоотношения не се включват социалните разходи за сметка на работодателя, обложени по реда на ЗКПО, т.е. не се включват в облагаемия доход на служителите и се освобождават от облагане по реда на ЗДДФЛ социалните разходи, предоставени в натура.

В случая, когато предоставяте на служителите, които не желая да се възползват от картите за спорт тяхната равностойност в парична форма, то стойността на картата представлява облагаем доход на съответните физически лица на основание чл. 24, ал. 1 от ЗДДФЛ.

Какво следва от данъчна гледна точка, ако вземете решение стойността на картите за спорт да бъде удържана от трудовото възнаграждение на служителите?

в случай, че картите за спорт се предоставят на служителите, но удържате цялата стойност от трудовото им възнаграждение, то между вас като работодател и работещите при вас лица възникват парични взаимоотношения. В тази хипотеза няма да е налице социален разход, предоставен в натура по смисъла &1, т. 34 от Допълнителните разпоредби на ЗКПО, тъй като наетите лица поемат изцяло за своя сметка стойността на картата. От счетоводна гледна точка не възниква разход за вас, в качеството ви на работодател. В счетоводството на фирмата удържаната сума от възнаграждението на служителя, представляваща стойността на картата за спорт, следва да бъде отразено като разчет със самия служител, а не като разход. И да не забравяме, че предвид разпоредбите на чл. 272 от Кодекса на труда без съгласието на работника или служителя не можете да правите удръжки от трудовото му възнаграждение. Това означава, че следва да разполагате декларация, в която с подписа си служителят дава своето съгласие, че сумата, представляваща стойността на картата за спорт да се удържа от месечното му възнаграждение.

Автор: Ана Петрова