Изплатено възнаграждение на самоосигуряващо се лице по граждански договор

Изплатено възнаграждение на самоосигуряващо се лице по граждански договор

Собственик сте на фирма и съответно се осигурявате като самоосигуряващо се лице. Извън дейността на фирмата, като физическо лице сте извършили услуга на друга фирма, с която сте сключили граждански договор по повод осъществяване на услугата.

Във връзка с тази ситуация си задавате следните въпроси:

 1. Относно сумата, която ще бъде изплатена по гражданския договор кой и какъв документ следва да издаде?
 2. Трябва ли и кой трябва да подаде декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ?

И всички тези въпроси са породени от факта, че вие като физическо лице, осъществяващо услугата по граждански договор, сте самоосигуряващо се лице.

Облагаемият доход от стопанска дейност на физическите лица, които не са търговци по смисъла на Търговския закон, се определя, като придобитият доход се намалява с разходи за дейността в размер на 25 на сто за доходи от упражняване на свободна професия или възнаграждения по извънтрудови правоотношения /чл. 29, ал. 1, т. 3 от ЗДДФЛ/

Лице, придобило доход от стопанска дейност по чл. 29, дължи авансово данък върху разликата между облагаемия доход и вноските, които самоосигуряващото се лице е задължено да прави за своя сметка за месеците на тримесечието, през което е придобит облагаемият доход, а ако лицето не е самоосигуряващо се - между облагаемия доход и удържаните задължителни осигурителни вноски /чл. 43, ал. 1 от ЗДДФЛ/

Съгласно чл. 43, ал. 4 от ЗДДФЛ, когато платец на дохода от стопанска дейност е предприятие или самоосигуряващо се лице, размерът на данъка се определя и данъкът се удържа от платеца на дохода при изплащането му, като за изплатените доходи и удържания данък по реда на чл. 43 от ЗДДФЛ платецът издава сметка за изплатени суми по образец и я предоставя на лицето, придобило дохода или на упълномощено от него лице. При поискване от лицето, придобило дохода – в 14-дневен срок от датата на поискването, предприятието или самоосигуряващото се лице – платец на доходи по чл. 29 или 31, издава служебна бележка по образец за изплатения доход през годината и за удържаните през годината данък и задължителни осигурителни вноски.                               

!!! ВСИЧКО КАЗАНО ДО ТУК, ОБАЧЕ, НЕ СЕ ПРИЛАГА, КОГАТО ЛИЦЕТО, ПРИДОБИЛО ДОХОДА ВЪЗ ОСНОВА НА СКЛЮЧЕН ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОР, Е САМООСИГУРЯВАЩО СЕ ЛИЦЕ И ДЕКЛАРИРА ТОВА ОБСТОЯТЕЛСТВО С ПИСМЕНА ДЕКЛАРАЦИЯ ПРЕД ПЛАТЕЦА НА ДОХОДА.

Когато лицето, придобиващо дохода, е самоосигуряващо се лице и декларира това обстоятелство с писмена декларация пред платеца на дохода, то последният /т.е. платецът на дохода/ няма задължение за определяне размера на данъка и неговото удържане при изплащане на дохода и съответно за издаване на сметка за изплатени суми по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ. В този случай задължението за определяне размера на дължимия данък и неговото внасяне е на лицето, придобило дохода, т.е. на самоосигуряващото се лице.

КАК СЕ ОПРЕДЕЛЯ РАЗМЕРЪТ НА АВАНСОВАТА ВНОСКА ЗА ДЪЛЖИМИЯ ДАНЪК?!

Полученият доход през тримесечието се намалява с 25% нормативно признати разходи за дейността. От получената разлика се изваждат направените през тримесечието осигурителни вноски. Така получената сума се умножава с 10%.

Стана ясно, че платецът на дохода, т.е. фирмата, която ви е платила сума за извършена услуга по граждански договор, няма задължение да ви издаде документ за изплатения доход. Вие следва да издадете такъв. Съгласно чл. 9, ал. 2 от ЗДДФЛ данъчно задължените лица, които не са длъжни да издават фискална касова бележка от фискално устройство съгласно чл. 9, ал. 1 от същия закон, издават документ, съдържащ реквизитите по чл. 6, ал. 1 от Закона за счетоводството за придобитите от тях доходи от източници по чл. 10, ал. 1, т. 3 и 4. Този документ следва да съдържа най-малко следната информация:

 1. наименование и номер, съдържащ само арабски цифри;
 2. дата на издаване;
 3. наименование или име, адрес и единен идентификационен код от Търговския регистър или единен идентификационен код по Булстат, или единен граждански номер, или личен номер на чужденец на издателя и получателя;
 4. предмет, натурално и стойностно изражение на стопанската операция.

КОЙ ПОДАВА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 55 ОТ ЗДДФЛ?!

На основание чл. 55, ал. 2 от ЗДДФЛ физическо лице, придобило доход, когато платецът на дохода не е задължен да удържа и внася данък, следва да подаде декларация по образец за дължимите данъци. Декларацията по чл. 55 от ЗДДФЛ се подава само по електронен път и в срока за внасяне на дължимия данък, т.е. в срок до края на месеца, следващ тримесечието на придобиването на дохода /чл. 56 и чл. 67 от ЗДДФЛ/.

НА БАЗА ГОРЕИЗЛОЖЕНОТО, МОЖЕМ ДА НАПРАВИМ СЛЕДНОТО ОБОБЩЕНИЕ …

Като получател на доход на основание сключен граждански договор, вие като самоосигуряващо се лице – получател на дохода, следва:

 1. Да декларирате с писмена декларация пред платеца на дохода, че сте самоосигуряващо се лице;
 2. Да издадете документ на фирмата – платец на дохода, съдържащ реквизитите по чл. 6, ал. 1 от Закона за счетоводството;
 3. Да определите размера на дължимия данък;
 4. Да подадете декларация по чл. 55 от ЗДДФЛ по електронен път в срок до края на месеца, следващ тримесечието на придобиване на дохода и съответно да внесете дължимия данък в същия срок;
 5. Да подадете годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, в която да декларирате получения доход.

Необходима ви е счетоводна консултация? Не се колебайте да се свържете със счетоводна кантора Корект Акаунт Консулт. Нашите специалисти с богат опит ще ви предложат данъчно-счетоводни услуги на експертно ниво.

Автор: Ана Петрова