Глоба, наложена на служител - осчетоводяване и данъчно третиране

Глоба, наложена на служител - осчетоводяване и данъчно третиране

На ваш служител, управляващ МПС, което е собственост на фирмата, е наложена глоба за извършено нарушение при шофиране. Поради една или друга причина вие сте погасили дължимата сума по наложената санкция. Как бихте могли да отразите издадените от органите на реда документи за наложената санкция?

Наложената глоба е лична за самото физическо лице, извършило нарушението. Именно вашият служител е носител на задължението за извършване на плащането по издадения документ, тъй като на практика той е нарушил разпоредбите на Закона за движение по пътищата. Тъй като вие като работодател сте извършил плащане на наложената глоба, то са възможни два варианта:

Първият вариант е да удържите сумата от трудовото възнаграждение на служителя, извършил нарушението. В този случай, от счетоводна гледна точка за вас не възниква разход. В счетоводството на фирмата удържана сума от възнаграждението на служителя, представляваща стойността  на глобата, следва да бъде отразена като разчет със самия служител, а не като разход.

Обръщам внимание обаче, че не бива да забравяте разпоредбите на чл. 272 от Кодекса на труда, а именно: Без съгласието на работника или служителя не могат да се правят удръжки от трудовото му възнаграждение освен за:

1. получени аванси;

2. надвзети суми вследствие на технически грешки;

3. данъци, които по специални закони могат да се удържат от трудовото възнаграждение;

4. запори, наложени по съответния ред;

5. удръжки в случая по чл. 210, ал. 4.

Това означава, че без съгласието на служителя не можете да направите удръжка от трудовото му възнаграждение. Т.е. вие следва да разполагате  с декларация, в която с подписа си служителят да изрази своето съгласие, че сумата представляваща стойността на наложената му глоба да се удържи от трудовото му възнаграждение.

Вторият вариант е ситуацията, при която поемате разхода за глобата за сметка на фирмата. В този случай направеният счетоводен разход няма да бъде признат за данъчни цели, тъй като не е свързан с дейността на фирмата. По реда на чл.26, т.1 от ЗКПО със съответна сума следва да бъде увеличен финансовия резултат на фирмата.

Автор: Ана Петрова