Доставка на електронни услуги - особености при прилагане на специалния режим в Съюза (ОБНОВЕНО)

Доставка на електронни услуги особености при прилагане на специалния режим в Съюза ОБНОВЕНО

Фирмата ви, регистрирана за целите на ЗДДС, извършва услуги, предоставяни по електронен път, като получатели на услугите са предимно данъчно незадължени лица, установени на територията на ЕС. С какво е добре да сте запознати!?

При предоставяне на електронни услуги на данъчно незадължени лица /физически лица и юридически лица, които нямат регистрация по ЗДДС/ в рамките на Европейския съюз, мястото на изпълнение на тези услуги, по силата на чл. 21, ал. 6 от ЗДДС, е в страната на получателя на услугата. Това означава, че ако българска фирма, регистрирана за целите на ДДС, извършва услуги по електронен път в полза на данъчно незадължени лица, установени в няколко държави членки, то за тази фирма ще възникне задължение за регистрация във всяка една от тях. Именно, за да се избегне регистрирането на лицата в множество държави членки от ЕС, където те предоставят електронни услуги, е създадена възможността за специална регистрация за прилагане на режим в Съюза. 

Считано от 01.01.2019 г. е в сила специалната разпоредба на чл. 21, ал. 8 от ЗДДС, по силата на която, когато български доставчик предоставя услуги, извършвани по електронен път на ДАНЪЧНО НЕЗАДЪЛЖЕНИ ЛИЦА, УСТАНОВЕНИ В ОБЩНОСТТА, той ще може да облага тези доставки с българския ДДС в размер на 20%, ако едновременно са изпълнени следните условия:

  1. Доставчикът е  установен само на територията на една държава членка
  2. Услугите се предоставят на данъчно незадължени лица, които са установени в други държави членки, различни от държавата членка по т. 1
  3. Общата стойност на тези доставки не надвишава през текущата календарна година и не е надвишавала през предходната календарна година 10 000 евро или равностойността им в български лева

След преминаване на определения праг от 10 000 евро за предоставяните електронни услуги започва да се прилага основното правило за място на изпълнение при доставка на услуги, извършвани по електронен път  – в държавата членка, където е установен получателят – данъчно незадължено лице. Мястото на изпълнение на доставката, с която се надхвърли този праг е там, където е установен получателят – данъчно незадължено лице, т.е. за българската фирма, като доставчик на електронни услуги, ЩЕ ВЪЗНИКНЕ ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ЗДДС В СЪОТВЕТНАТА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА, КЪДЕТО Е УСТАНОВЕН ПОЛУЧАТЕЛЯТ НА УСЛУГАТА.

В чл. 152, ал. 2 от ЗДДС е предвиден специален режим за облагане на доставките на услуги, извършени по електронен път, по които получатели са данъчно незадължени лица, а  доставчикът е установен на територията на Европейския съюз, какъвто е конкретният случай. Това е т. нар. режим в Съюза.

Специалната регистрация за прилагане на режим в Съюза не е задължителна, т.е. вие, в качеството ви на доставчик на електронни услуги на данъчно незадължени лица, установени в рамките на ЕС, сами избирате дали да го прилагате. Регистрацията за прилагане специалния режим в Съюза става чрез използването на онлайн услуга в сайта на НАП, наречена Mini – One – Stop – Shop /MOSS/. След като се регистрирате по този режим, в качеството ви на доставчик – данъчно задължено лице, предоставящо електронни услуги на данъчно незадължени лица, установени на територията на ЕС, придобивате право по електронен път да изпълнявате задълженията си за регистрация и деклариране на ДДС за извършените електронни услуги с място на изпълнение на територията на държави членки, в които нямате постоянен обект, от който да извършвате доставките. Също така се създава възможност за плащане на общата сума на дължимия ДДС за тези доставки към всички държави членки по потребление чрез внасянето му в бюджета на държавата членка по идентификация.

КОЙ ИМА ПРАВО ДА СЕ РЕГИСТРИРА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СПЕЦИАЛНИЯ „РЕЖИМ В СЪЮЗА“!?

Съгласно чл. 156, ал. 1 от ЗДДС право да се регистрира за прилагане на режим в Съюза има данъчно задължено лице, регистрирано на основание чл. 96, 98 или чл. 100, ал. 1 и 3, за което са налице следните условия:

  1. Извършва доставки на услуги, извършвани по електронен път и получателите на електронните услуги са данъчно незадължени лица, които са установени или имат постоянен адрес, или обичайно пребиваване в друга държава членка, в която данъчно задълженото лице няма постоянен обект
  2. Данъчно задълженото лице, предоставящо електронните услуги е установено по седалище и адрес на управление на територията на страната или, когато не е установено по седалище и адрес на управление на територията на Европейския съюз, е установено по постоянен обект на територията на страната
  3. Не е регистрирано за прилагане на този режим в друга държава членка, когато е установено по постоянен обект на територията на страната
  4. Не е в сила ограничение за регистрация по ал. 12 на същия член,
  5. /нова, ДВ, бр. 98 от 2018 г./Доставките по т. 1, които извършва, не са с място на изпълнение на територията на страната /във връзка с чл. 21, ал. 8 от ЗДДС/

Правото за прилагане на специалния режим в Съюза може да упражните като подадете до компетентната териториална дирекция на НАП заявление за регистрация по образец, определено в ППЗДДС. Заявлението се подава по електронен път по реда на ДОПК с квалифициран електронен подпис чрез създадено за целта WEB–базирано приложение чрез въвеждане на данните през приложението. За дата на регистрацията се смята първият ден на тримесечието, следващо календарното тримесечие на подаване на заявлението. Когато първата доставка е извършена преди датата на подаване на заявлението за регистрация, за дата на регистрация се смята датата на първата доставка, при условие, че данъчно задълженото лице е подало заявлението най – късно до 10-то число на месеца, следващ датата на първата доставка. Идентификационният номер за целите на регистрацията за прилагане на режим в Съюза е идентификационният номер по чл. 94, ал. 2 от ЗДДС, т.е. вашият ДДС номер.

С новата ал. 14 на чл. 156 от ЗДДС, считано от 01.01.2019 г. е създадена възможност за доставчикът преди да е превишил прага от 10 000 евро да избере мястото на изпълнение на доставката да е в другата държава членка /там където е установено данъчно незадълженото лице - получател/. По реда на чл. 156, ал. 14 от ЗДДС, лицето, което извършва доставки с място на изпълнение по чл. 21, ал. 8 на територията на страната, може да упражни това свое право, ако заедно със заявлението по ал. 2 на чл. 156 уведоми, че желае мястото на изпълнение на доставките да се определя съгласно чл. 21, ал. 6.

ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ДОСТАВКИТЕ НА ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ

След като изберете да прилагате специалния режим в Съюза, чрез използване на MOSS, вие се регистрирате в съответната държавата членка за целите на ДДС, т.е. в държавата по идентификация – това е държавата членка, в която данъчно задълженото лице, което извършва доставки по чл. 21, ал. 6 с място на изпълнение на територията на Европейския съюз, е регистрирано за прилагане на режим в Съюза.

Съществена и много важна промяна, направена в специалния режим, е свързана с изменението на чл. 159 и 159 а от ЗДДС. Считано от 01.01.2019 г., за документирането на доставките на услуги, извършвани по електронен път се прилага законодателството на държавата членка по идентификация.

Данъчната ставка е приложимата ставка в държавата членка по потребление. 

„Държава членка по потребление“, съгласно §1, т. 79 от Допълнителните разпоредби на ЗДДС, е държавата членка, в която по силата на чл. 21, ал. 6 е мястото на изпълнение на доставката на услуги, извършвани по електронен път, т.е. това е държавата, където е установен получателят на услугите.

Или, при положение, че вашата фирма, установена в България е регистрирана за прилагане на специалния режим в Съюза по реда на чл. 156 от ЗДДС и доставяните от нея електронни услуги са с място на изпълнение на територията на друга държава членка, то документирането на тези доставки, считано от 01.01.2019 г., се осъществява при спазване на правилата на законодателството на България /държавата членка по идентификация/ по реда на българския ЗДДС /чл. 159а, ал. 2 от ЗДДС – изм., ДВ, бр. 98 от 2018 г./. Това означава, че при определяне на данъчната основа, данъчното събитие, изискуемостта на данъка и документирането на доставката доставчикът ще се съобразява и ще прилага правилата на българския ЗДДС, а не както досега по правилата на държавата членка по потребление /държавата членка, където е установен получателя на услугата/.

ОТРАЗЯВАНЕ В РЕГИСТРИТЕ ПО ЧЛ. 124 ОТ ЗДДС НА ИЗДАДЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ

По силата на чл. 121, ал. 2 от ППЗДДС, документация и отчетност се води и за доставките с място на изпълнение извън територията на страната.

Важно е да се знае, че съгласно чл. 159в, ал. 2, лице, което е регистрирано на основание чл. 156 има право на приспадане на данъчен кредит по общите правила на закона за получени доставки на стоки и/или услуги с място на изпълнение на територията на страната. Разпоредбите на чл. 68 – чл. 72 от ЗДДС уреждат редa за упражняване на правото на приспадане на данъчен кредит. По силата на чл. 69, ал. 1, регистрираното лице има право да приспадне данъкa, начислен за стоките или услугите, които доставчикът – регистрирано по този закон лице, му е доставил или предстои да му достави, както и изискуемия от него данък като платец по глава осма, когато стоките и услугите се използват за целите на извършваните от него облагаеми доставки. За целите на ал. 1 от чл. 69 от закона, за облагаеми доставки се смятат и доставките в рамките на икономическата дейност на регистрираното лице, които са с място на изпълнение извън територията на страната, но които биха били облагаеми, ако са извършени на територията на страната /чл. 69, ал. 2/. Доставките на услуги, извършвани по електронен път, доколкото не попадат в обхвата на освободените от облагане с ДДС доставки, регламентирани в Глава четвърта от ЗДДС, биха били облагаеми, при положение че са с място на изпълнение на територията на страната. За тях е приложима разпоредбата на чл. 69, ал. 2 от ЗДДС. Издадените фактури за документиране на доставките на електронни услуги с място на изпълнение извън територията на страната следва да намерят отражение в дневника за продажбите по чл. 124, ал. 1 от ЗДДС, доколкото няма друга изрична разпоредба в ЗДДС и ППЗДДС. Доставките с място на изпълнение извън територията на страната намират отражение в колона 23“Данъчна основа на доставки по чл. 69, ал. 2, включително данъчна основа на доставките при условията на дистанционни продажби с място на изпълнение на територията на друга държава членка“ на дневника за продажбите. В тази колона се отразява стойността на данъчната основа на доставката, т.е. стойността без размера на дължимия ДДС за доставката.

В чл. 125, ал. 1 от ЗДДС е регламентирано задължението на регистрираните по закона лица да подават за всеки данъчен период справка – декларация, съставена въз основа на отчетните регистри по чл. 124, като е предвидено изключение за случаите по чл. 159б. Тъй като данъчната основа на доставките на електронни услуги се отразява в колона 23 на дневника за продажбите, но размерът на данъка не се посочва в друга колона, то отразяването на фактурите за доставки на услуги, извършени по електронен път в дневника за продажбите няма да доведе до дублиране на задълженията на лицето по отношение на данъка за една и съща доставка. В този смисъл е становище на НАП от 243932/23.04.2015 г.

ДАНЪЧЕН ПЕРИОД, СПРАВКА – ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СПЕЦИАЛЕН РЕЖИМ И ВНАСЯНЕ НА ДАНЪКА

Данъчният период на регистрираните по този ред лица е тримесечен и съвпада с календарното тримесечие. Справката – декларация се подава за всеки данъчен период в срок до 20 – то число на месеца, следващ тримесечието, независимо дали лицето през периода е извършвало доставки. Особеното е, че когато 20 – то число е неприсъствен ден, не се прилага чл. 22, ал. 7 от ДОПК. Стойностите в справката декларация се посочват в ЕВРО. В случай на допуснати грешки, като например не отразени или неправилно отразени стойности в подадена вече декларация, те се поправят чрез извършване на необходимите корекции и справката декларация за същия данъчен период, но вече коригирана, се подава отново по реда на чл. 159б, ал. 5 от ЗДДС. Общата сума на ДДС, който е изискуем за съответния данъчен период, се внася в ЕВРО по специална сметка на НАП, като при плащането лицето трябва да посочи входящия номер на съответната справка – декларация.

В справката – декларация се посочва идентификационния номер на лицето за целите на прилагане на съответния режим и отделно за всяка държава членка по потребление, в която лицето няма постоянен обект, се посочват приложимите данъчни ставки, общият размер на данъчните ставки на извършените доставки, за които се прилага режимът и за които данъкът върху добавената стойност по съответните ставки е станал изискуем, общият размер на дължимия данък по съответните ставки и общият размер на дължимия данък поотделно за всяка държава членка за съответния данъчен период.

Лице, което е регистрирано на основание чл. 156 за прилагане на режим в Съюза има задължението да води електронен регистър за извършените от него доставки на услуги, извършвани по електронен път, по които получатели са данъчно незадължени лица, като за всяка извършена доставка е задължено да посочва информацията, изискуема по силата на чл. 120, ал. 3 от ЗДДС.

Още по темата може да прочетете в статията:

Електронни услуги – данъчно третиране по ЗДДС

Автор: Ана Петрова