Доставка на електронни услуги - особености при прилагане на специалния режим в Съюза

Доставка на електронни услуги - особености при прилагане на специалния режим в Съюза

Фирмата ви, регистрирана за целите на ЗДДС, извършва услуги, предоставяни по електронен път, като получатели на услугите са предимно данъчно незадължени лица, установени на територията на ЕС. С какво е добре да сте запознати!?

При предоставяне на електронни услуги на данъчно незадължени лица /физически лица и юридически лица, които нямат регистрация по ЗДДС/ в рамките на Европейския съюз,мястото на изпълнение на тези услуги, по силата на чл. 21, ал. 6 от ЗДДС, е в страната на получателя на услугата.Това означава, че ако българска фирма, регистрирана за целите на ДДС, извършва услуги по електронен път в полза на данъчно незадължени лица, установени в няколко държави членки, то за тази фирма ще възникне задължение за регистрация във всяка една от тях. Именно, за да се избегне регистрирането на лицата в множество държави членки от ЕС, където те предоставят електронни услуги, е създадена възможността за специална регистрация за прилагане на режим в Съюза. 

В чл. 152, ал. 2 от ЗДДС е предвиден специален режим за облагане на доставките на услуги, извършени по електронен път, по които получатели са данъчно незадължени лица, а  доставчикът е установен на територията на Европейския съюз, какъвто е конкретния случай. Това е т. нар. режим в Съюза.

Специалната регистрация за прилагане на режим в Съюза не е задължителна, т.е. вие, в качеството ви на доставчик на електронни услуги на данъчно незадължени лица, установени в рамките на ЕС, сами избирате дали да го прилагате. Регистрацията за прилагане специалния режим в Съюза става чрез използването на онлайн услуга в сайта на НАП, наречена Mini – One – Stop – Shop /MOSS/. След като се регистрирате по този режим, в качеството ви на доставчик – данъчно задължено лице, предоставящо електронни услуги на данъчно незадължени лица, установени на територията на ЕС, придобивате право по електронен път да изпълнявате задълженията си за регистрация и деклариране на ДДС за извършените електронни услуги с място на изпълнение на територията на държави членки, в които нямате постоянен обект, от който да извършвате доставките. Също така се създава възможност за плащане на общата сума на дължимия ДДС за тези доставки към всички държави членки по потребление чрез внасянето му в бюджета на държавата членка по идентификация.

КОЙ ИМА ПРАВО ДА СЕ РЕГИСТРИРА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СПЕЦИАЛНИЯ „РЕЖИМ В СЪЮЗА“!?

Съгласно чл. 156, ал. 1 от ЗДДС право да се регистрира за прилагане на режим в Съюза има данъчно задължено лице, регистрирано на основание чл. 96, 98 или чл. 100, ал. 1 и 3, за което са налице следните условия:

  1. Извършва доставки на услуги, извършвани по електронен път 
  2. Получатели на електронните услуги са данъчно незадължени лица, които са установени или имат постоянен адрес, или обичайно пребиваване в друга държава членка, в която данъчно задълженото лице няма постоянен обект
  3. Данъчно задълженото лице, предоставящо електронните услуги е установено по седалище и адрес на управление на територията на страната или, когато не е установено по седалище и адрес на управление на територията на Европейския съюз, е установено по постоянен обект на територията на страната
  4. Не е регистрирано за прилагане на този режим в друга държава членка, когато е установено по постоянен обект на територията на страната
  5. Не е в сила ограничение за регистрация по ал. 12 на същия член

Правото за прилагане на специалния режим в Съюза може да упражните като подадете до компетентната териториална дирекция на НАП заявление за регистрация по образец, определено в ППЗДДС. Заявлението се подава по електронен път по реда на ДОПК с квалифициран електронен подпис чрез създадено за целта WEB– базирано приложение чрез въвеждане на данните през приложението. За дата на регистрацията се смята първият ден на тримесечието, следващо календарното тримесечие на подаване на заявлението. Когато първата доставка е извършена преди датата на подаване на заявлението за регистрация, за дата на регистрация се смята датата на първата доставка, при условие, че данъчно задълженото лице е подало заявлението най – късно до 10-то число на месеца, следващ датата на първата доставка. Идентификационният номер за целите на регистрацията за прилагане на режим в Съюза е идентификационният номер по чл. 94, ал. 2 от ЗДДС, т.е. вашият ДДС номер.

ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ДОСТАВКИТЕ НА ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ

След като изберете да прилагате специалния режим в Съюза, чрез използване на MOSS, вие се регистрирате в съответната държавата членка за целите на ДДС, т.е. в държавата по идентификация – това е държавата членка, в която данъчно задълженото лице, което извършва доставки по чл. 21, ал. 6 с място на изпълнение на територията на Европейския съюз, е регистрирано за прилагане на режим в Съюза.

За документирането на доставките на услуги, извършвани по електронен път се прилага законодателството на държавата членка по потребление, където е мястото на изпълнение на услугата. Данъчната ставка е приложимата ставка в държавата членка по потребление. 

„Държава членка по потребление“, съгласно §1, т. 79 от Допълнителните разпоредби на ЗДДС, е държавата членка, в която по силата на чл. 21, ал. 6 е мястото на изпълнение на доставката на услуги, извършвани по електронен път, т.е. това е държавата, където е установен получателят на услугите.

Или при положение, че вашата фирма, установена в България е регистрирана за прилагане на специалния режим в Съюза по реда на чл. 156 от ЗДДС и доставяните от нея електронни услуги са с място на изпълнение на територията на друга държава членка, то документирането на тези доставки се осъществява при спазване на правилата на законодателството на тази държава членка, а не по правилата на българския ЗДДС и правилника за неговото приложение /чл. 159а, ал. 2 от ЗДДС/. Това означава, че при издаването на фактури за документирането на тези доставки не са приложими правилата, регламентирани в ЗДДС и ППЗДДС. 

И тъй като за документиране на доставките на електронни услуги, както и за определяне на данъчното събитие следва да съблюдавате законодателството на държавата членка по потребление, то издаваните от вас фактури трябва да се издават в съответствие с изискванията на всяка държава членка, където се намира получателят на услугата, т.е. вашия клиент.

ОТРАЗЯВАНЕ В РЕГИСТРИТЕ ПО ЧЛ. 124 ОТ ЗДДС НА ИЗДАДЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ

По силата на чл. 121, ал. 2 от ППЗДДС, документация и отчетност се води и за доставките с място на изпълнение извън територията на страната.

Важно е да се знае, че съгласно чл. 159в, ал. 2, лице, което е регистрирано на основание чл. 156 има право на приспадане на данъчен кредит по общите правила на закона за получени доставки на стоки и/или услуги с място на изпълнение на територията на страната. Разпоредбите на чл. 68 – чл. 72 от ЗДДС уреждат редa за упражняване на правото на приспадане на данъчен кредит. По силата на чл. 69, ал. 1, регистрираното лице има право да приспадне данъкa, начислен за стоките или услугите, които доставчикът – регистрирано по този закон лице, му е доставил или предстои да му достави, както и изискуемия от него данък като платец по глава осма, когато стоките и услугите се използват за целите на извършваните от него облагаеми доставки. За целите на ал. 1 от чл. 69 от закона, за облагаеми доставки се смятат и доставките в рамките на икономическата дейност на регистрираното лице, които са с място на изпълнение извън територията на страната, но които биха били облагаеми, ако са извършени на територията на страната /чл. 69, ал. 2/. Доставките на услуги, извършвани по електронен път, доколкото не попадат в обхвата на освободените от облагане с ДДС доставки, регламентирани в Глава четвърта от ЗДДС, биха били облагаеми, при положение че са с място на изпълнение на територията на страната. За тях е приложима разпоредбата на чл. 69, ал. 2 от ЗДДС. Издадените фактури за документиране на доставките на електронни услуги с място на изпълнение извън територията на страната следва да намерят отражение в дневника за продажбите по чл. 124, ал. 1 от ЗДДС, доколкото няма друга изрична разпоредба в ЗДДС и ППЗДДС. Доставките с място на изпълнение извън територията на страната намират отражение в колона 23“Данъчна основа на доставки по чл. 69, ал. 2, включително данъчна основа на доставките при условията на дистанционни продажби с място на изпълнение на територията на друга държава членка“ на дневника за продажбите. В тази колона се отразява стойността на данъчната основа на доставката, т.е. стойността без размера на дължимия ДДС за доставката.

В чл. 125, ал. 1 от ЗДДС е регламентирано задължението на регистрираните по закона лица да подават за всеки данъчен период справка – декларация, съставена въз основа на отчетните регистри по чл. 124, като е предвидено изключение за случаите по чл. 159б. Тъй като данъчната основа на доставките на електронни услуги се отразява в колона 23 на дневника за продажбите, но размерът на данъка не се посочва в друга колона, то отразяването на фактурите за доставки на услуги, извършени по електронен път в дневника за продажбите няма да доведе до дублиране на задълженията на лицето по отношение на данъка за една и съща доставка. В този смисъл е становище на НАП от 243932/23.04.2015 г.

ДАНЪЧЕН ПЕРИОД, СПРАВКА – ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СПЕЦИАЛЕН РЕЖИМ И ВНАСЯНЕ НА ДАНЪКА

Данъчният период на регистрираните по този ред лица е тримесечен и съвпада с календарното тримесечие. Справката – декларация се подава за всеки данъчен период в срок до 20 – то число на месеца, следващ тримесечието, независимо дали лицето през периода е извършвало доставки. Особеното е, че когато 20 – то число е неприсъствен ден, не се прилага чл. 22, ал. 7 от ДОПК. Стойностите в справката декларация се посочват в ЕВРО. В случай на допуснати грешки, като например не отразени или неправилно отразени стойности в подадена вече декларация, те се поправят чрез извършване на необходимите корекции и справката декларация за същия данъчен период, но вече коригирана, се подава отново по реда на чл. 159б, ал. 5 от ЗДДС. Общата сума на ДДС, който е изискуем за съответния данъчен период, се внася в ЕВРО по специална сметка на НАП, като при плащането лицето трябва да посочи входящия номер на съответната справка – декларация.

В справката – декларация се посочва идентификационния номер на лицето за целите на прилагане на съответния режим и отделно за всяка държава членка по потребление, в която лицето няма постоянен обект, се посочват приложимите данъчни ставки, общият размер на данъчните ставки на извършените доставки, за които се прилага режимът и за които данъкът върху добавената стойност по съответните ставки е станал изискуем, общият размер на дължимия данък по съответните ставки и общият размер на дължимия данък поотделно за всяка държава членка за съответния данъчен период.

Лице, което е регистрирано на основание чл. 156 за прилагане на режим в Съюза има задължението да води електронен регистър за извършените от него доставки на услуги, извършвани по електронен път, по които получатели са данъчно незадължени лица, като за всяка извършена доставка е задължено да посочва информацията, изискуема по силата на чл. 120, ал. 3 от ЗДДС.

Автор: Ана Петрова