Деклариране и авансово плащане на данък за доходите от стопанска дейност, придобити от самоосигуряващо се лице

Деклариране и авансово плащане на данък за доходите от стопанска дейност, придобити от самоосигуряващо се лице

Вие сте съдружник в ООД или собственик на ЕООД, където сте самоосигуряващо се лице. Случва се, от време на време или пък често, да получавате доход като физическо лице във връзка с извършени услуги по граждански договори, сключени между вас и други фирми.

Какви задължения възникват за вас като самоосигуряващо се лице, придобило доход от извънтрудови правоотношения:

  • Дължите авансово данък. След като сте самоосигуряващо се лице, фирмата – платец на дохода по граждански договор НЯМА задължение да удържа и внася този данък.
  • Следва да декларирате обстоятелството, че сте самоосигуряващо се лице пред платеца на дохода.
  • Длъжни сте до края на месеца следващ всяко тримесечие от годината, да внасяте дължимия данък.
  • Имате задължение да подавате декларация по чл. 55 от ЗДДФЛ и чл. 201 от ЗКПО за декларирането на авансовия данък до края на месеца следващ тримесечието.
  • За последните три месеца от годината авансова вноска не се прави.
  • До 30 април на следващата година се прави годишно изравняване с данъчната декларация.

Как да изчислите авансовата вноска за дължимия данък?

Всички получени доходи през тримесечието се намаляват с 25% нормативно признати разходи за дейността. Получената разлика се намалява с направените през тримесечието осигурителни вноски. Получената сума умножавате с 10%.

Пример: За месеците юли, август и септември вие сте получили доходи в размер 2400 лева. Осигурявате се към вашата фирма върху минималния осигурителен доход от 510 лв. за пенсия и здравно.

  • Доходът ви се намалява с признатите 25% - 2400 лв. х 25 % = 600 лв. признати разходи. ​Или 2400 лв. – 600 лв. = 1800 лв.
  • От така получената сума в т. 1 /1800 лв./ трябва да се извадят платените осигуровки в качеството ви на самоосигуряващо се лице през тримесечието. В този случай те са за ф. Пенсии – 14.8%, ф. ДЗПО – 5%, ЗОВ – 8% върху 510 лв. или общата сума на платените от вас осигуровки за един месец е 141.78 лв. За трите месеца са платени 3 х 141.78 лв. или 425.34 лв. 1800 лева – 425.34 лева = 1374.66 лева, които подлежат на облагане с авансов данък 10%.
  • Данъкът, който трябва вие да декларирате и внесете до 31.10. е 1374.66 х 10% = 137,47 лева

До 30 април на следващата година, самоосигуряващото се лице има задължение да декларира в годишната данъчна декларация и да внесе дължимите осигуровки и данък общ доход върху остатъка от доходите, които не са били обложени авансово.

Нормативна уредба

Съгласно чл. 43, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ лице, придобило доход от стопанска дейност по чл. 29, дължи авансово данък върху разликата между облагаемия доход и вноските, които самоосигуряващото се лице е задължено да прави за своя сметка за месеците на тримесечието, през което е придобит облагаемия доход, а ако лицето не е самоосигуряващо се – между облагаемия доход и удържаните задължителни осигурителни вноски.

В ал. 3 на чл. 43 от ЗДДФЛ е посочено, че размерът на дължимия данък се изчислява като разликата по ал. 1 се умножи по данъчната ставка 10 на сто.

Данъкът се декларира по реда на чл. 55 от ЗДДФЛ. Съгласно чл. 55, ал. 2 и чл. 67, ал. 1 от ЗДДФЛ, тъй като платецът на дохода не е задължен да удържа и внася авансово данъкът, физическото лице е задължено да го декларира в срок до края на месеца, следващ тримесечието, през което е придобит дохода. Декларацията по чл. 55, ал. 1 се подава в същия срок. /чл. 56 от ЗДДФЛ/

Съгласно чл. 80, ал. 1 и ал. 3 лице, което не подаде в срок данъчна декларация по този закон, се наказва с глоба или имуществена санкция в размер до 500 лв., ако не подлежи на по – тежко наказание. При повторно нарушение глобата или имуществената санкция по ал. 1 е в размер до 1000 лв., освен ако лицето не подлежи на по – тежко наказание.

Автор: Ана Петрова

Webp.net-gifmaker_0.gif