Данъчно събитие и изискуемост на ДДС при вътреобщностно придобиване

Данъчно събитие и изискуемост на ДДС при вътреобщностно придобиване

Българска фирма купува стоки от регистрирана по ДДС фирма в Германия. Извършено е изцяло авансово плащане по доставката на 17.08.2018 г., за което фирмата с немски ДДС номер не издава фактура. Издадената фактура за въпросната доставка е с дата 29.08.2018 г. От транспортния документ става ясно, че стоките са натоварени и транспортирани от територията на Германия до България на 05.09.2018 г. Стоките са получени от българската фирма на 08.09.2018 г. Транспортът на стоките е за сметка на купувача, т.е. за сметка на българската фирма. Придобиването на правото на собственост от страна на купувача става още с предаването на стоката на превозвача.  

Коя е датата на данъчното събитие – на авансовото плащане, на предаването на стоката на превозвача или на получателя? Коя е датата на изискуемост на данъка: 17.08. – датата на авансовото плащане; 29.08. – датата на издаване на фактурата, 05.09. – датата на предаване на стоките на наетия от купувача превозвач, т.е. на натоварване или 08.09.- датата на получаване на стоките от получателя? Кога следва да се издаде протокола за начисляване на ДДС за ВОП?

Както става ясно налице е вътреобщностно придобиване, тъй като регистрирано по ЗДДС лице придобива право на собственост върху стока, която се транспортира до територията на България от територията на друга държава членка /в конкретния случая Германия/ и доставчикът – немската фирма е данъчно задължено лице, регистрирано за целите на ДДС в Германия.

За определяне на момента, когато настъпва изискуемостта на данъка при ВОП е особено важно да се определи правилно датата на възникване на данъчното събитие. От значение в този смисъл е уговореното между страните по сделката относно момента на прехвърлянето на собствеността, а в конкретния случай е уговорено, че прехвърляне на собствеността върху купувача става при предаване на стоката на превозвача. 

Специалният ред за определяне на датата на възникване на данъчното събитие и изискуемостта на данъка при ВОП предвиден в разпоредбата на чл. 63 от ЗДДС. Ал. 1 на същия член препраща към основното правило по отношение на определяне на възникването на данъчното събитие и изискуемостта на данъка, а именно: данъчното събитие при ВОП възниква на датата, на която би възникнало данъчното събитие при доставка на територията на страната, като по силата на чл. 25, ал. 2 данъчното събитие възниква на датата, на която собствеността върху стоката е прехвърлена. 

В КОНКРЕТНИЯ СЛУЧАЙ ДАТАТА НА ДАНЪЧНОТО СЪБИТИЕ Е 05.09.2018 Г., ТЪЙ КАТО ТРАНСПОРТЪТ СЕ ИЗВЪРШВА ЗА СМЕТКА НА ПОЛУЧАТЕЛЯ НА СТОКАТА – БЪЛГАРСКАТА ФИРМА И ПРЕХВЪРЛЯНЕТО НА СОБСТВЕНОСТТА ВЪРХУ СТОКАТА НАСТЪПВА С НЕЙНОТО ПРЕДАВАНЕ НА ПРЕВОЗВАЧА.

КОГА Е ИЗИСКУЕМ ДАНЪКА В СЛУЧАЙ, ЧЕ ИМА ИЗДАДЕНА ФАКТУРА ОТ ДОСТАВЧИКА ПРЕДИ ДАТАТА НА ВЪЗНИКВАНЕ НА ДАНЪЧНОТО СЪБИТИЕ?!

В повечето случаи чуждестранните доставчици издават фактури преди настъпването на данъчното събитие за съответната доставка, както е и в конкретния случай – фактурата е издадена няколко дни по – рано от датата на възникване на данъчното събитие, свързано с прехвърляне на собствеността върху стоката при нейното предаване на превозвача. Съгласно чл. 63, ал. 3 от ЗДДС за вътреобщностни придобивания данъкът става изискуем на 15-ия ден на месец, следващ месеца, през който е възникнало данъчното. 

Изключение от основното правило за определяне на изискуемостта на данъка е регламентирано в чл. 63, ал. 4 от ЗДДС, съгласно която данъкът е изискуем на датата на издаване на фактурата. Тази разпоредба е приложима, когато за доставката е издадена фактура след датата на данъчното събитие, но преди 15-ия ден от месеца, следващ месеца, през който е настъпило данъчното събитие и не е във връзка с направено авансово плащане.

Когато фактурата е издадена във връзка с получено авансово плащане преди да настъпи данъчното събитие по доставката, то така издадената фактура не е основание за изискуемост на данъка пи силата на чл. 63, ал. 5. В този случай ДДС става изискуем на 15-ия ден на месеца, следващ месеца, през който е възникнало данъчното събитие за ВОП. Да предположим, че немския доставчик беше издал фактура на 17.08.2018 г. за полученото авансово плащане по доставката. Съгласно чл. 63, ал. 5 от ЗДДС, ал. 4 от същия член не е приложим относно изискуемостта на данъка. В този случай ще се приложи разпоредбата на чл. 63, ал. 3 от ЗДДС, според която изискуемостта на данъка настъпва на 15-ия ден на месеца следващ месеца на възникване на данъчното събитие. И тъй като в конкретния случай собствеността върху стоката е прехвърлена на 05.09.2018 г., т.е. това е датата на данъчното събитие, изискуемостта на данъка възниква на 15.10.2018 г. и протоколът по чл. 117 следва да бъде 30.10.2018 г.

В случаите на издадена от доставчика фактура преди датата на възникване на данъчното събитие, без да е извършено авансово плащане, то тазифактура, издадена преди настъпване на данъчното събитие за съответната доставка не е основание да се приложи чл. 63, ал. 4 от ЗДДС. Фактурата, издадена преди датата на данъчното събитие за конкретна доставка, не удостоверява настъпването на данъчно събитие към момента на издаване на фактурата. Последващото настъпване на данъчното събитие за доставката валидира предварително издадената фактура. 

ИЛИ ... С ДРУГИ ДУМИ КАЗАНО, ПРИ ВЪТРЕОБЩНОСТНО ПРИДОБИВАНЕ ДАНЪКЪТ СТАВА ИЗИСКУЕМ НА ДАТАТА НА ВЪЗНИКВАНЕ НА ДАНЪЧНОТО СЪБИТИЕ, ПРИ ПОЛОЖЕНИЕ, ЧЕ ФАКТУРАТА Е ИЗДАДЕНА ПРЕДИ ТАЗИ ДАТА И НЕ Е ВЪВ ВРЪЗКА С НАПРАВЕНО АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ, КАКТО Е В РАЗГЛЕЖДАНАТА СИТУАЦИЯ. В конкретния случай датата на възникване на данъчното събитие е 05.09.2018 г., т.е. датата на предаване на стоката на превозвача, която по договореност съвпада с датата на прехвърляне на собствеността на стоката върху купувача – българската фирма. В този смисъл данъкът по доставката става изискуем на 05.09., независимо от обстоятелството, че фактурата за тази доставка е издадена на 29.08. От 05.09. започва да тече срокът за начисляване на данъка.

В този смисъл е Указание № 91-00-25 от 02.01.2009 г. на НАП, относно изискуемостта на ДДС при ВОП.

Съгласно чл. 86 регистрирано лице, за което данъкът е станал изискуем, е длъжно да го начисли, като издаде данъчен документ, в който посочи данъкът на отделен ред, включи размера на данъка при определяне на резултата за съответния данъчен период в справката – декларация по чл. 125 за този данъчен период и посочи документа в дневника за продажбите за съответния данъчен период. Съгласно чл. 117, ал. 1 и ал . 3 от ЗДДС начисляването на данъка при ВОП става с издаването на протокол не по – късно от 15 дни от датата, на която данъкът е станал изискуем. 

В конкретния случай протоколът следва да бъде издаден до 20.09.2018 г., подлежи на включване в дневника на продажбите за м. септември. В дневника за покупките може да бъде включен в този или в един от следващите дванадесет данъчни периода.

НАКРАТКО ОТНОСНО ИЗИСКУЕМОСТТА НА ДАНЪКА ПРИ ВОП:

  1. Когато доставчикът издаде фактура преди датата на възникване на данъчното събитие във връзка с получено авансово плащане по доставката, изискуемостта на данъка настъпва на 15-ия ден на месеца следващ месеца на възникване на данъчното събитие.
  2. Когато чуждестранния доставчик издаде фактура, но издаването и не е във връзка с направено авансово плащане, данъкът става изискуем на датата на издаване на фактурата, ако тя е издадена в периода от датата на възникване на данъчното събитие до 15-ия ден на следващия календарен месец
  3. Когато фактурата е издадена преди датата на възникване на данъчното събитие, данъкът става изискуем на датата на възникване на данъчното събитие.
  4. Данъкът става изискуем на 15-ия ден на месеца, следващ месеца, през който е настъпило данъчното събитие, ако дотогава чуждестранният доставчик не е издал фактура.

ОБОБЩЕНИЕ ЗА КОНКРЕТНИЯ СЛУЧАЙ: 

  1. Авансово плащане – 17.08.2018 г., като за него няма издадена фактура.
  2. Дата на данъчното събитие – 05.09.2018 г., т.е. датата на предаване на стоката на превозвача.
  3. Данъкът по доставката става изискуем на 05.09.2018 г.
  4. Протоколът по чл. 117 следва да бъде издаден до 20.09.2018 г. /от 05.09. до 20.09.2018 г./, съответно включен в дневника за продажбите за м. септември.

Автор: Ана Петрова