Данъчно облагане при наемане на лек автомобил от ЕС

Данъчно облагане при наемане на лек автомобил от ЕС

Българска фирма, регистрирана за целите на ДДС, възнамерява да сключи дългосрочен договор за наем на лек автомобил с фирма, регистрирана за целите на ДДС в Румъния. Автомобилът ще се използва за дейността на фирмата, а не за лични нужди. Румънската фирма ще издава фактура на българската за предоставената услуга във връзка с наема.

Следва ли българската фирма да си самоначисли ДДС с протокол по чл. 117 от ЗДДС или румънската фирма следва да издаде фактура с ДДС?

Тъй като автомобилът е лек, ще има ли право българската фирма да ползва данъчен кредит за горивото и другите разходи, свързани с експлоатацията на автомобила?

По смисъла на чл. 8 от ЗДДС услуга е всичко, което има стойност и е различно от стока, от парите в обращение и от чуждестранната валута, използвани като платежно средство.

Чл. 6, ал. 1 от ЗДДС дава дефиниция на понятието „доставка на стока“, а именно по смисъла на закона това е прехвърляне на правото на собственост или друго вещно право върху стоката. Очевидно наемът на лек автомобил, който не представлява доставка на стока, следва да се дефинира като доставка на услуга по чл. 8 от ЗДДС.

Разпоредбата на чл. 21, ал. 2 от ЗДДС определя, че мястото на изпълнение при доставка на услуга, когато получателят е данъчно задължено лице, е мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност. Когато тези услуги се предоставят на постоянен обект, който се намира на място, различно от мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност, то мястото на изпълнение е мястото, където се намира този обект. Когато няма място на установяване на независима икономическа дейност или постоянен обект, мястото на изпълнение на доставката е мястото на постоянния адрес или обичайно пребиваване на получателя.

Изключение от общото правило на чл. 21, ал. 2 от ЗДДС е регламентирано в чл. 23 от закона. В чл. 23, ал. 1 е записано, че мястото на изпълнение при доставка на услуга по краткосрочно отдаване под наем/краткосрочно предоставяне за ползване на превозни средства е мястото, където превозните средства фактически се предават на разположение на получателя. Краткосрочно отдаване под наем/краткосрочно предоставяне за ползване, по смисъла на закона, е непрекъснатото държане или ползване на превозното средство в продължение на не повече от 30 дни, а по отношение на плавателни съдове – не повече от 90 дни.

В НАШИЯ СЛУЧАЙ Е СКЛЮЧЕН ДЪЛГОСРОЧЕН ДОГОВОР ЗА НАЕМАНЕ НА АВТОМОБИЛА И МЯСТОТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОСТАВКАТА ЩЕ СЕ ОПРЕДЕЛИ ПО РЕДА НА ЧЛ. 23, АЛ. 4 ОТ ЗДДС.

в чл. 23, ал. 4 е записано, че мястото на изпълнение при доставка на услуга по отдаване под наем или предоставяне за ползване на превозни средства, която е различна от краткосрочен наем или краткосрочно предоставяне за ползване на превозни средства на данъчно незадължено лице, е мястото, където получателят е установен или има постоянен адрес или обичайно пребиваване.

В СЛУЧАЯ, ОБАЧЕ, ПОЛУЧАТЕЛ НА ДОСТАВКАТА Е ФИРМА - ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ И МЯСТОТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОЛУЧЕНИТЕ ОТ НЕЯ ДОСТАВКИ ЩЕ СЕ ОПРЕДЕЛИ ПО РЕДА НА ЧЛ. 21, АЛ. 2 ОТ ЗДДС, КОЙТО ЦИТИРАХМЕ ПО – ГОРЕ. ИЛИ МЯСТОТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УСЛУГАТА ПО НАЕМАНЕ НА АВТОМОБИЛА Е В БЪЛГАРИЯ И ПО СИЛАТА НА ЧЛ. 82, АЛ. 2, Т. 3 ОТ ЗДДС ФИРМАТА СЛЕДВА ДА СИ НАЧИСЛИ ЗА НЕЯ ДДС.

ФАКТУРАТА ОТ РУМЪНСКИЯ ДОСТАВЧИК СЛЕДВА ДА Е БЕЗ НАЧИСЛЕН ДДС И КАТО ОСНОВАНИЕ ЗА ТОВА СЛЕДВА Е ИЗПИСАНО „ОБРАТНО НАЧИСЛЯВАНЕ“.

НА ВЪПРОСА ИМА ЛИ ФИРМАТА ПРАВО ДА ПОЛЗВА ДАНЪЧЕН КРЕДИТ ЗА НАЕТИЯ ЛЕК АВТОМОБИЛ, ОТГОВОРЪТ Е „ДА, ИМА ПРАВО“, ТЪЙ КАТО АВТОМОБИЛЪТ ЩЕ СЕ ПОЛЗВА ЗА ЦЕЛИТЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ФИРМАТА, А НЕ ЗА ЛИЧНИ НУЖДИ. ТОВА ПРАВО ПРОИЗТИЧА ОТ ПРОМЯНАТА НА ЧЛ. 70, АЛ. 1, Т. 4, КОЯТО Е В СИЛА ОТ 01.01.2013 Г. И НА ОСНОВАНИЕ НА КОЯТО ОТПАДНА ОГРАНИЧЕНИЕТО ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДАНЪЧЕН КРЕДИТ ЗА НАЕТИ ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ.

ОСВЕН ЗА ГОРИВОТО И ДРУГИТЕ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГОВАТА ЕКСПЛОАТАЦИЯ, ФИРМАТА ИМА ПРАВО НА ДАНЪЧЕН КРЕДИТ И ЗА НАЕМНИТЕ ВНОСКИ. ЗА ЦЕЛТА ПРОТОКОЛЪТ, С КОЙТО Е НАЧИСЛЕН ДАНЪКЪТ, СЕ ОТРАЗЯВА И В ДНЕВНИКА ЗА ПРОДАЖБИТЕ И В ДНЕВНИКА ЗА ПОКУПКИТЕ.

Автор: Ана Петров