Членски внос и дарение към ЮЛНЦ със статут в обществена полза. Облагаеми ли са!?

Членски внос и дарение към ЮЛНЦ със статут в обществена полза. Облагаеми ли са

Законът за юридическите лица с нестопанска цел разделя юридическите лица на организации за осъществяване на дейност в обществена  частна полза. Сдружение, регистрирано като ЮЛНЦ, извършващо общественополезна дейност, във връзка с постигане на поставените цели получава дарения. Също така получава членски внос от своите членове по реда, регламентиран в устава на сдружението.

Ще отговорим на следните въпроси:

  1. Сдружението дължи ли данък за получаваните дарения?
  2. Какво е данъчното третиране на приходите от членски внос, получавани от сдружението?

Договорът за дарение намира своята правна регламентация в чл. 225 – чл. 227 от ЗЗД. Това е договор по силата, на който дарителят отстъпва веднага и безвъзмездно нещо на дарения, а той го приема. Дарението е едностранен договор, който изразява желанието на дарителя. Всъщност при този договор истинско задължение възниква само за дарителя, а именно да прехвърли свое имуществено право. Основното при договора за дарение е неговия безвъзмезден характер.

Дарението на движими имущества трябва да става в писмена форма с нотариално заверени подписи или чрез предаване, а на ценни книжа – по надлежния начин за прехвърлянето им (чл. 225 от ЗДД).

КАК СЛЕДВА ДА СЕ ТРЕТИРАТ ПОСТЪПИЛИТЕ СУМИ ОТ ДАРЕНИЯ И ЧЛЕНСКИЯ ВНОС?

  1. ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ /ЗКПО/

По силата на чл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 1, т. 2 от ЗКПО местните юридически лица, които не са търговци, са данъчно задължени лица по отношение на облагане на тяхната печалба с корпоративен данък по реда на ЗКПО, когато извършват сделки по чл. 1 от Търговския закон, както и когато отдават под наем движимо и недвижимо имущество.

Изброяването на сделките в чл. 1, ал. 1 от ТЗ е неизчерпателно, особено по отношение на услугите, визирани в т. 13 на същата разпоредба. В резултат на това, за да се определи една дейност, осъществявана от ЮЛНЦ, като търговска/стопанска, тя следва да отговаря на следните критерии:

  1. дейността да се извършва по занятие, да е източник на постоянен доход, дейността да се осъществява с цел печалба, като не е необходимо печалбата фактически да е реализирана, дейността да се осъществява в частен интерес на юридическото лице;
  2. цените на предоставените услуги или стоки да се формират на пазарен принцип.

​Резултатите от дейността на сдружението, коeто отговаря на посочените критерии, както и отдаването под наем на движимо и недвижимо имущество, подлежат на облагане с корпоративен данък по реда на част втора от ЗКПО.

​Това означава, че сдружението ще придобие статут на данъчно задължено лице  за облагане с корпоративен данък само ако извършва дейности, отговарящи на изброените критерии.

Получаваните дарения във връзка с осъществяване на нестопанската дейност на сдружението не отговарят на посочените критерии и не попадат в обхвата на търговската дейност и съответно получаваните приходи от дарения за осъществяване на нестопанската дейност на сдружението не подлежат на облагане по реда на ЗКПО и не пораждат задължение за подаване на годишна данъчна декларация.

Встъпителните вноски, които внасят членовете на сдружението, както и членския внос, също не отговарят на посочените критерии и не са приходи от сделки по чл. 1 от ТЗ, в резултат на което не подлежат на облагане с корпоративен данък.

Обобщението, което може да се направи е, че получаването на дарения и членски внос от  ЮЛНЦ не представлява стопанска дейност. Не попада в обхвата на чл. 1 от Търговския закон, нито се извършва с цел реализиране на печалба, в резултат на което не подлежат на облагане с корпоративен данък.

  1. ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ /ЗДДС/

Набирането на средствата чрез членски внос или от дарения с цел използването им за постигане на целите, които си е поставило сдружението като юридическо лице с нестопанска дейност и доколкото това не води до нарушаване на правилата на конкуренцията, следва да се третира като освободена доставка от гледна точка на ЗДДС (чл. 44 от ЗДДС)

  1. ЗАКОН ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ /ЗМДТ/

Съгласно чл. 44, ал. 1 от ЗМДТ обект на облагане са имуществата, придобити по дарение или друг безвъзмезден начин, както и недвижимите имоти, ограничените вещни права върху тях и моторните превозни средства, придобити по възмезден начин. В чл. 45, ал. 1 от ЗМДТ са посочени лицата, които имат задължение да заплатят данъка. Най – общо казано данъкът се заплаща от този, който придобива имуществото. В случай, когато е уговорено, че данъкът се дължи от двете страни, то те отговарят солидарно. Когато получателят на имуществото е в чужбина, то данъчно задължен е прехвърлителят. Когато страните са се уговорили, че данъкът се дължи от прехвърлителя, другата страна е поръчител.

В чл. 48, ал.  1, т. 4 ЗМДТ са уредени два случая на освобождаване от данък:

  1. даренията за юридическите лица с нестопанска цел, които получават субсидии от централния бюджет и
  2. даренията за юридическите лица с нестопанска цел, регистрирани в централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел, за осъществяване на общественополезна дейност, за получените и предоставените дарения.

Автор: Ана Петрова