Авансово плащане при износ на стоки – документиране и данъчно третиране

1.11.18.png

Основна дейност на фирмата ви, регистрирана по ЗДДС, е осъществяване на търговия. Скоро сте сключили договор за продажба на стоки с турска фирма. Стоките ще се транспортират от България до Турция. В договора е предвидена клауза за  извършване на две авансови плащания, покриващи изцяло стойността на стоката, предмет на договора. Първото плащане е дължимо при сключване на договора и остатъка от стойността – непосредствено преди доставката.

Тъй като ви е първият подобен случай, нормално си задавате въпросите:

  1. Какво е данъчното третиране на сделката от гледна точка на ЗДДС? Как следва да се оформи документално?
  2. Как следва да се оформят документално получените авансови плащания?
  3. Следва ли да бъде начислено ДДС в размер 20%?

 

КАКЪВ ВИД ДОСТАВКА Е ТОВА ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА ЗДДС

В чл. 28 от ЗДДС като доставки, облагаеми с нулева ставка, са посочени доставките на стоки, които се изпращат или превозват от място на територията на България до страна извън Общността, какъвто е конкретния случай.

За да бъде приложена обаче нулева ставка на данъка, вашата фирма като доставчик трябва да докаже, че тази доставка е действителна. Точно в тази връзка, в Правилника за приложение на ЗДДС са изброени документите, с които следва да разполагате, за да удостоверите обстоятелството, че е налице именно доставка на стоки, облагаема с нулева ставка /чл. 21 от ППЗДДС/:

  • Митнически документ, в който доставчикът е вписан като износител на стоките, заверен, след потвърдено напускане на стоките от митническо учреждение на напускане или друг документ, удостоверяващ износа, в случаите, когато е налице възможност да не се подава митнически документ, съгласно митническото законодателство.
  • Фактура за доставката
  • Документ за превоза на тези стоки

Ако вие, в качеството си на доставчик, не се снабдите с посочените документи до изтичане на календарния месец, през който данъкът е станал изискуем, то се счита, че тази доставка е облагаема с 20% по смисъла на чл. 37, ал. 2 от ЗДДС във връзка с чл. 39 от ППЗДДС.

 

 

СЛЕДВА ЛИ ДА ИЗДАДЕТЕ ФАКТУРА ЗА ПОЛУЧЕНОТО АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ И ИМАТЕ ЛИ ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА НАЧИСЛЯВАНЕ НА ДДС!?

 

По силата на чл. 113, ал. 1 от ЗДДС, когато данъчно задължено лице – доставчик, получи паричен превод, представляващ авансово плащане за предстояща доставка, то лицето е задължено да издаде фактура за полученото авансово плащане с реквизитите по чл. 114, ал. 1 закона. Доставчикът е длъжен да издаде фактурата в 5-дневен срок от получаване на плащането по силата на чл. 114, ал. 4 от ЗДДС.

РАЗПОРЕДБАТА НА ЧЛ. 113, АЛ. 1 СЕ ПРИЛАГА И ПО ОТНОШЕНИЕ НА ДОСТАВКИ, ОБЛАГАЕМИ С НУЛЕВА СТАВКА ПО ГЛАВА ТРЕТА ОТ ЗДДС, Т.Е. ЗА ПОЛУЧЕНИТЕ АВАНСОВИ ПЛАЩАНИЯ, ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДСТОЯЩИЯ ИЗНОС НА СТОКИ ЗА ТУРЦИЯ, ЗА ВАС ВЪЗНИКВА ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ФАКТУРА С РЕКВИЗИТИТЕ ПО ЧЛ. 114, АЛ. 1 ОТ ЗДДС В 5-ДНЕВЕН СРОК ОТ ДАТАТА НА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПЛАЩАНЕТО В БАНКОВАТА СМЕТКА НА ФИРМАТА ВИ.

!!! НА КАКВО Е ВАЖНО ДА СЕ ОБЪРНЕ ВНИМАНИЕ 

По – горе бе споменато, че за доставчикът възниква задължение да се снабди с изброените в чл. 21 от ППЗДДС документи, удостоверяващи наличието на обстоятелствата, характеризиращи тези доставки и обуславящи прилагането на нулева ставка. В случай, че не се снабди с тези документи в съответните срокове, регламентирани в ЗДДС, по смисъла на чл. 37, ал. 2 от ЗДДС във връзка с чл. 39 от ППЗДДС, то се счита, че доставката е облагаема с 20%. 

БЪРЗАМ ДА ДОБАВЯ, ЧЕ ТОВА НЕ Е ВАЛИДНО, КОГАТО СТАВА ВЪПРОС ЗА ПОЛУЧЕНИ АВАНСОВИ ПЛАЩАНИЯ ПО СИЛАТА НА ЧЛ. 37, АЛ. 3 ОТ ЗДДС.

С ДРУГИ ДУМИ КАЗАНО, АКО ПОЛУЧИТЕ АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ ПО ПОВОД ПРЕДСТОЯЩ ИЗНОС НА СТОКИ, Т.Е. ЗА ДОСТАВКА ПО ЧЛ. 28 ОТ ЗДДС, КАКТО Е В КОНКРЕТНИЯ СЛУЧАЙ, И ДО КРАЯ НА КАЛЕНДАРНИЯ МЕСЕЦ СЛЕДВАЩ КАЛЕНДАРНИЯ МЕСЕЦ НА ПОЛУЧАВАНЕ НА АВАНСОВОТО ПЛАЩАНЕ НЕ СЕ СНАБДИТЕ С ИЗБРОЕНИТЕ В ЧЛ. 21 ОТ ППЗДДС ДОКУМЕНТИ, ТО ЗА ТОВА ПЛАЩАНЕ НЯМАТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА НАЧИСЛЯВАНЕ НА 20% ДДС.

 

Автор: Ана Петрова