Апорт на недвижим имот. Право на приспадане на данъчен кредит по ЗДДС.

Апорт на недвижим имот. Право на приспадане на данъчен кредит по ЗДДС.

Собственик сте на фирма, чийто предмет на дейност е реализация на рекламни услуги. Досега сте се справяли сами, но осъществяваната от вас дейност, за щастие, придобива такива размери, че възниква необходимост от наемане на персонал и съответно офис. Защо обаче да наемате офис, след като наскоро сте закупили недвижим имот, който като разположение се оказва идеален за целите на реализираните от вас услуги. Имотът е закупен от регистрирано за целите на ЗДДС лице, т.е. при продажбата е начислен ДДС. Вие, тъй като сте придобили имота в качеството си на физическо лице, съответно не сте ползвали данъчен кредит по тази доставка.           

Единият вариант е да ползвате за целите на вашата дейност придобития от вас имот като го отдадете под наем в качеството ви на физическо лице на вашата фирма – юридическо лице. Друга възможност, която стои пред вас, е да апортирате този имот в капитала на вашата фирма.

В следващите редове ще отговорим на въпросите:

1. Що е то апорт?

2. Има ли право на данъчен кредит вашето дружество за апортирания от вас имот?

3. Дължи ли се данък за придобития недвижим имот съгласно Закона за местните данъци и такси?

ЩО Е ТО АПОРТ?

В повечето случаи предмет на вноска в капитала на дружеството са пари, но законодателството допуска и непарични вноски. Апортът е непарична вноска в капитала на дружеството.

Непаричните вноски намират своята правна регламентация в чл. 72 и чл. 73 от Търговския закон. Там са определени специфичните правила за оценка на актива, който ще бъде апортиран /внесен/ в капитала на дружеството. Оценката се извършва от вещи лица, посочени от длъжностното лице по регистрацията от Агенцията по вписванията. Заключението на вещите лица трябва да съдържа пълно описание на непаричната вноска, метода на оценка, получената оценка и нейното съответствие на размера на дела от капитал. Заключението се представя в търговския регистър със заявлението за вписване.

ИМА ЛИ ПРАВО НА ДАНЪЧЕН КРЕДИТ ВАШЕТО ДРУЖЕСТВО ЗА АПОРТИРАНИЯ ОТ ВАС ИМОТ?

В разпоредбата на чл. 10 от ЗДДС е записано, че не е доставка на стока доставката към приобретателя от апортиращия в резултат на извършване на непарична вноска в търговско дружество. В този случай лицето, което получава стоките или услугите, е правоприемник и на всички права и задължения по този закон във връзка с тях, включително на правото на приспадане на данъчен кредит.

Условията за възникване и упражняване на правото на данъчен кредит при правоприемство по чл. 10 от закона в резултат на апорт са регламентирани в чл. 60 от Правилника за прилагане на закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС). Цитараната разпоредба посочва две хипотези и поставя различни условия, наличието на

които е предпоставка за упражняване право на данъчен кредит от лицето, което е придобило актива.

Разпоредбата на чл. 60, ал. 1 от ППЗДДС касае хипотезата, когато апортиращият -регистрирано по ЗДДС лице е имал право да приспадне начисления му при придобиването на вещта данък, но не го е упражнил. Лицето, което придобива имота, има право на приспадане на данъчен кредит за получения актив, когато са налице едновременно следните условия:

  1. апортиращият не е упражнил правото си на приспадане на данъчен кредит
  2. не е изтекъл срокът по чл. 72, ал. 1 от ЗДДС, в който апортиращият е следвало да упражни правото си на приспадане на данъчен кредит
  3. полученият недвижим имот при апорта ще се използва за целите на извършваните от приемащия апорта за облагаеми доставки по смисъла на чл. 69 от ЗДДС
  4. доставчикът на апортирания имот е регистрирано по закона лице към датата на издаване на данъчния документ и доставката на недвижимия имот е била облагаема към тази дата.

В чл. 60, ал. 2 от ППЗДДС е дадена втора хипотеза относно правото на приспадане на данъчен кредит от приемащия апорта. Това са случаите, за които апортиращият не е имал право на приспадане на данъчен кредит, ако са налице едновременно следните условия:

  1. полученият недвижим имот ще се използва от приемащия апорта за целите на облагаеми доставки по смисъла на чл. 69 от ЗДДС
  2. доставчикът е регистрирано по ЗДДС лице към датата, на която е издаден данъчния документ и доставката е била облагаема
  3. недвижимият имот е придобит от апортиращия до 20 години преди датата на вписване на съответното обстоятелство (апорт) в търговския регистър.

И ТАКА …

В конкретния случай, предмет на апортната вноска ще бъде недвижим имот, който е придобит от вас преди няколко месеца като физическо лице и в качеството си на такова не сте регистрирани по ЗДДС към датата на придобиване на имота, съответно не сте имали право на приспадане на данъчен кредит.

В случаите, при които към датата на придобиване на имота и към момента на апорта лицето не е регистрирано по ЗДДС, относно правото на приспадане на данъчен кредит при апорта ще бъде приложим чл. 60, ал.2 от ППЗДДС.   

ДА ОБОБЩИМ …

Като вземем под внимание всичко казано по – горе и предвид разпоредбата на чл. 10, ал. 2 от ЗДДС и чл. 60, ал. 2 от ППЗДДС, право на приспадане на данъчен кредит за придобития недвижим имот може да възникне при правоприемника, т.е. при приемащия апорта /вашата фирма/ при условие, че същият ще бъде използван за извършване на облагаеми доставки, а вашето намерение е точно такова. За да упражни правото си на данъчен кредит приемащият апорта, т.е. вашето дружество, трябва да притежава копие на данъчните документи, в които апортиращото физическо лице, т.е. вие, е посочено като получател.                                       

Хубаво е да имате предвид, че ако апортираният имот не се използва за облагаеми доставки, това ще бъде основание за корекция на ползвания във връзка с апорта данъчен кредит по реда на чл. 79 от ЗДДС.

ПОДЛЕЖИ ЛИ НА ОБЛАГАНЕ ПРИДОБИТИЯТ ЧРЕЗ АПОРТ НЕДВИЖИМ ИМОТ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ?           

Разпоредбата на чл. 48, ал. 1, т. 9 освобождава от данък непаричните вноски в капитала на търговско дружество, кооперация или юридическо лице с нестопанска цел.

Т.е. предвид цитираната норма от ЗМДТ, данък при придобиване на недвижимия имот чрез апортна вноска не следва да се заплаща.

Свържете с нас, за да получите данъчно-счетоводна консултация на експертно ниво. Корект Акаунт Консулт предлага счетоводни услуги на конкурентни цени.

Автор: Ана Петрова